Zbornica – Zveza zaradi pomanjkanja medicinskih sester podala pobudo za povečanje števila prostih vpisnih mest v študijske programe prve stopnje ZDRAVSTVENA NEGA

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Zbornica – Zveza zaradi pomanjkanja medicinskih sester podala pobudo za povečanje števila prostih vpisnih mest v študijske programe prve stopnje ZDRAVSTVENA NEGA

Na Zbornici – Zvezi z zaskrbljenostjo spremljamo problematiko pomanjkanja medicinskih sester in drugih izvajalcev zdravstvene nege v zdravstvenih ustanovah in socialnovarstvenih zavodih.

Zgolj v bolnišnicah bi morali za zagotavljanje minimalnih standardov kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave v tem trenutku na novo zaposliti najmanj 1.466 diplomiranih medicinskih sester in 643 tehnikov zdravstvene nege.

Iz obeh univerzitetnih kliničnih centrov, splošnih bolnišnic in domov za starejše poročajo, da na objavljene razpise za zaposlitev medicinskih sester ni prijavljenih kandidatov, mnoge medicinske sestre odhajajo v tujino oziroma zapuščajo svoj poklic in se zaposlujejo v drugih panogah, kjer so boljše delovne razmere oziroma plačilo. Na oddelku intenzivne interne medicine Interne klinike UKC Ljubljana so zaradi pomanjkanja medicinskih sester zaprli oddelek. V mnogih ustanovah so razmere kritične in vedno težje obvladljive.

Na posamezne visokošolske zavode in na Vlado R Slovenije, ki podaja soglasje k vsebini razpisov javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodov, smo zato naslovili pobudo za povečanje števila prostih vpisnih mest v študijske programe prve stopnje ZDRAVSTVENA NEGA z namenom upoštevanja potreb kliničnih okolij, sistemov institucionalnega varstva in sistema dolgotrajne oskrbe po zaposlovanju medicinskih sester.

Zavedamo se, da je problematiko pomanjkanja medicinskih sester mogoče nasloviti zgolj z vključitvijo vseh ključnih deležnikov na podlagi sprejema ustreznih sistemskih ukrepov za njeno reševanje.

Zbornica – Zveza bo takoj po konstituiranju nove vlade na Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport naslovila pobudo za sprejem nacionalne strategije reševanja problematike pomanjkanja medicinskih sester in drugih izvajalcev zdravstvene nege.

Sistemski pristop mora poleg zagotavljanja ustreznega števila medicinskih sester in drugih izvajalcev zdravstvene nege ustrezno nasloviti problematiko izboljšanja delovnih pogojev v dejavnosti zdravstvene nege, zmanjševanje obremenjenosti zaposlenih, vlaganje v človeške vire in zagotavljanje ustreznega plačila, kar vse vpliva na pridobivanje novo zaposlenih.

V priponki objavljamo pobudo z nekaterimi aktualnimi podatki.
                                   
                                    Monika Ažman
                                    Predsednica Zbornice - Zveze