Zbornica – Zveza ob 90. obletnici delovanja prejela visoko državno odlikovanje

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Ljubljana, 1. september 2017

Zbornica – Zveza ob 90. obletnici delovanja prejela visoko državno odlikovanje

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je podelil najvišja priznanja države za izjemne zasluge in dejanja posebnega pomena. Red za zasluge je ob častitljivi, že 90. obletnici organiziranega delovanja medicinskih sester na Slovenskem prejela Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, ki združuje več kot 15.000 članic in članov.

»Medicinske sestre in babice smo najštevilčnejša skupina zaposlenih v zdravstvu. Vpete smo v vse pore zdravstvenega in socialnega varstva, pa tudi na področje vzgoje in izobraževanja. Tako potrebne, tako zaželene, s strani uporabnikov tudi cenjene, a še vedno pogosto spregledane,« je dejala Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze. »Že devetdeset let si prizadevamo za ustrezno umeščenost medicinskih sester in babic v sistem. Želimo si svoj zakonski okvir, ki bo zagotovil varnost in stabilnost izvajalcev. Prejeto odlikovanje naši organizaciji pomeni zahvalo za delo slehernega med nami, priznanje vsem, ki so skozi zgodovino gradili na liku, podobi, vrednotah in znanju medicinskih sester in babic. Pomeni tudi spodbudo za razvoj zdravstvene in babiške nege kot znanstvene discipline za danes in jutri.«

Zdravstvene potrebe prebivalstva se spreminjajo, zato se tudi zdravstvena in babiška nega z neverjetno hitrostjo razvija v kompleksno, na dokazih podprto ter k pacientu in celostni obravnavi osredotočeno stroko. Medicinske sestre so najštevilčnejša poklicna skupina v zdravstvu v različnih delovnih okoljih, ki pomembno prispeva k izboljšanju zdravja in preprečevanju bolezni prebivalcev Slovenije. Paciente spremljajo v vseh življenjskih obdobjih, od rojstva do smrti.

»Zaradi celovitosti zahtev zdravstvenega varstva prevzemajo medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki vedno večjo odgovornost v skrbi za bolne, invalidne in umirajoče ter za preprečevanje bolezni, hkrati pa tudi za načrtno promocijo zdravja in zdravega okolja. Sistematično spremljajo zdravstveno stanje prebivalcev, izvajajo zdravstveno vzgojno delo v vrtcih, šolah in drugih izobraževalnih ustanovah, zagotavljajo zdravstveno obravnavo v mestih in na podeželju, nudijo prvo in nujno medicinsko pomoč, samostojno negujejo bolnike in jih spremljajo 24 ur na dan v vseh življenjskih obdobjih od rojstva do smrti,« so med drugim v utemeljitvi za podelitev odlikovanja zapisali v Uradu predsednika RS. Celotna utemeljitev se nahaja tukaj.


Več o Zbornici – Zvezi
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 15.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 31 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si