Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K)

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Sistemske rešitve v zdravstveni negi v prehodnih in končnih določbah ureja 38. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K), ki je začel veljati 17. 12. 2017.
Nadaljnji potek aktivnosti, povezanih z uveljavljanjem zakona, je sledeč: Zbornica – Zveza je pripravila dokument Poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni negi, ki ga mora zdaj potrditi Razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno nego pri Ministrstvu za zdravje, in sicer najkasneje do 17. 3. 2018.

Najpozneje v dveh mesecih od sprejetja oziroma določitve prenovljenih poklicnih aktivnosti in kompetenc v zdravstveni negi (torej najkasneje do 17. 5. 2018) izvajalci zdravstvene dejavnosti v aktih o sistemizaciji delovnih mest določijo delovna mesta diplomiranih medicinskih sester in delovna mesta tehnikov zdravstvene nege. V 30 dneh od sprejetja akta o sistemizaciji delovnih mest (torej najkasneje do 17. 6. 2018) bodo delodajalci zaposlenim iz prvega, drugega in tretjega odstavka 38. člena zakona ponudili sklenitev pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto diplomirane medicinske sestre, zaposlenim iz tretjega odstavka tega člena pa tudi pogodbo o izobraževanju ob delu.