Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta

 

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana, tel. +01/544 54 80; e-naslov tajnistvo@zbornica-zveza.si
www.zbornica-zveza.si

Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta

Ljubljana, 28. april 2019 – Milijone delavcev v Evropi in tudi v Sloveniji je na številnih delovnih mestih izpostavljenih različnim nevarnim snovem, ob današnjem svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu sporoča Zbornica – Zveza. 38 odstotkov evropskih podjetij je v drugi evropski raziskavi v podjetjih o novih in nastajajočih tveganjih ESENER-2, ki jo je izvedla Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA), poročalo, da so v njihovem delovnem okolju možne nevarne kemične ali biološke snovi.

Nevarne snovi so najbolj razširjene v panogah, kot so kmetijstvo, predelovalne dejavnosti, zdravstvo in gradbeništvo. Do same izpostavljenosti lahko pride na različne načine, bodisi z vdihom, penetracijo skozi kožo bodisi zaužitjem. Nevarne kemične snovi pri delu lahko povzročijo številne zdravstvene težave in bolezni, ki pomenijo veliko tveganje za varnost in zdravje, in so lahko povezane z akutnimi in/ali kroničnimi zdravstvenimi težavami.

»Medicinske sestre imajo na področju medicine dela, prometa in športa pomembno vlogo pri izvajanju promocije zdravja v različnih delovnih okoljih. Ker pa imajo premalo specialnih znanj, kot je samostojna izvedba ocene tveganja, je že vrsto let pripravljen program za njihovo podiplomsko izobraževanje na področja medicine dela, prometa in športa. Takšno specializacijo je uvedla že večina držav EU, zato tudi Slovenija ne bi smela zaostajati na tem področju,« poudarja dr. Nevenka Šestan, predsednica Strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v medicini dela, prometa in športa pri Zbornici – Zvezi.

EU-OSHA v okviru dvoletne kampanje Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta ozavešča o tveganjih, ki jih povzročajo nevarne kemične snovi na delovnem mestu, ter spodbuja kulturo preprečevanja tveganj po vsej Evropi. Njeni cilji so zmanjšanje prisotnosti in izpostavljenosti nevarnim snovem na delovnih mestih, spodbujanje ocenjevanja tveganj in ciljno opredeljevanje tveganj pri delavcih s posebnimi potrebami, ki so izpostavljeni tveganju, ter izboljšanje poznavanja zakonodaje. Kampanja o nevarnih snoveh se na različnih področjih tudi v Sloveniji izvaja že drugo leto.

###

Več o Zbornici – Zvezi
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 16.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 32 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si