Zakonodaja s področja zdravstva

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Termin: 
06.12.2019 - 07:30 do 15:20
Lokacija: 
v predavalnici Uradnega lista Ljubljana, Dunajska cesta 167

Program


07.30 - 08.00 Registracija udeležencev
08.00 - 08.10 Pozdrav in predstavitev programa, Đurđa Sima, dipl. m. s., predsednica DMSBZT Ljubljana
08.10 - 10.05 Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti, mag. Peter Požun, viš. med. teh, univ.dipl.ekon.( UN)
10.05 - 10.15 Odmor
10.15 - 11.15 Pravice pacientov,  Nejc Seitl, mag. prava/ Jožica Trošt Krušec, mag. prava
11.15 - 11.35 Odmor
11.35 - 13.05 Kazenska in odškodninska odgovornost, Mitja Kocmut, dipl. iur.
13.05 - 13.10 Odmor
13.10 - 14.40 Delovnopravno področje in preprečevanje nasilja v družini, Marko Špoljarič, dipl. iur.
14.40 - 15.10 Preverjanje znanja
15.10 - 15.20 Zaključek izobraževanja

Splošne informacije

Enodnevno izobraževanje je namenjeno medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom  ter drugim zdravstvenim delavcem in sodelavcem in zajema vsebine stalnega strokovnega izpopolnjevanja s področja PRAVNE UREDITVE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, DELOVNIH RAZMERIJ TER  KAZENSKE IN MATERIALNE ODGOVORNOSTI   

I.    Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti
•    pravni viri za organizacijo zdravstvenega varstva zdravstvena zakonodaja (Ustava RS, zakoni,  
podzakonski akti),
•    ustavne pravice in temeljne svoboščine v zvezi z zdravstvenim varstvom (pravica do zdravstvenega varstva, pravica do socialne varnosti, svobodno odločanje o rojstvih otrok, pravica do ugovora vesti),
•    družbena skrb za zdravje in njena realizacija, nacionalni plan,
•    pravice in dolžnosti v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti (ustava, kodeks etike zdravstvenih delavcev, ugovor vesti v organizaciji zdravstvenega varstva,
•    nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in finančno nadzorstvo),
•    zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (vsebina, kvalifikacija, nazivi, samostojnost dela,  register, licenca, strokovno izpopolnjevanje),
•    strokovna združenja – zbornice in njihove naloge, pristojnosti, javna pooblastila, članstvo, organi, akti in financiranje.

II.    Pravice pacientov
•    pacientove pravice (vrste in vsebina pravic, zastopnik pacientovih pravic, obravnava kršitev pacientovih pravic),
•    pravice bolnih otrok.
III. Delovnopravno področje
•    temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja (sklenitev delovnega razmerja, pripravništvo in poskusno delo, delovno razmerje za nedoločen oziroma določen čas, začasno ali občasno delo, delo preko polnega delovnega časa, dežurstvo, pripravljenost, posebni delovni pogoji dela skrajšani delovni čas, pravica do plače in nadomestil plače, dopusti, odgovornost za kršitev delovnih obveznosti disciplinska ter materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega razmerja, varstvo pravic za primer brezposelnosti, odškodninska odgovornost)
•    kolektivne pogodbe: za negospodarske dejavnosti, kolektivna pogodba dejavnosti in poklicna kolektivna pogodba
Preprečevanje nasilja v družini:
•    predstavitev zakona,
•    opredelitev družinskih članov,
•    opredelitev nasilja v družini,
•    posebno varstvo otrok, 
•    dolžnost prijave,
•    varstvo identitete žrtve,
•    vloga organov in organizacij ter nevladnih organizacij,
•    nacionalni program preprečevanja nasilja v družini in akcijski načrt,
•    ukrepi za zagotovitev varnosti žrtve
IV. Kazenska in odškodninska (materialna) odgovornost izvajalcev

Program je ovrednoten z licenčnimi in pedagoškimi točkami pri Zbornici – Zvezi.
Program je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi ter je usklajen z obveznimi in priporočenimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »zakonodaje s področja zdravstva« v licenčnem obdobju.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice, stroški preverjanja znanja ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.

Prijave

Prijava preko elektronske prijavnice SPODAJ do  30. novembra 2019, oziroma do zasedenosti mest (80).
S seboj prinesite člansko izkaznico. Prosimo za točnost!
V primeru odpovedi, le te upoštevamo najpozneje 2 dni pred dogodkom. V primeru odpovedi po tem roku je prijavitelj zavezan za plačilo celotnega zneska.

Dodatne informacije

Irma Kiprijanović – irma.kiprijanovic@gmail.com ali 041 754 695.

Vljudno vabljeni!  

Za koordinacijo izobraževanj s področja zakonodaje           
Mag. Peter Požun, viš. med. teh, univ.dipl.ekon. (UN) 

Predsednica DMSBZT Ljubljana
Đurđa Sima, dipl.m.s.