Zakonodaja s področja zdravstva

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Termin: 
13.09.2013 - 07:30 do 16:00
Lokacija: 
v veliki predavalnic ZZV, Zaloška 29, Ljubljana

Program izobraževanja iz obveznih vsebin iz 10. člena Pravilnika licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege za podaljšanje licence –
Zakonodaja s področja zdravstva

Petek,  13. septembra  2013  v Ljubljani, v veliki predavalnici ZZV, Zaloška 29, Ljubljana s pričetkom ob 7.30. uri.

Vabimo vas na strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin za podaljšanje licence za samostojno delo v zdravstveni in babiški negi po 10. členu pravilnika o licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, Ur. l. RS 24/7 iz predpisanega področja: Zakonodaja s področja zdravstva.
Enodnevno izobraževanje je namenjeno medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom in zajema vse potrebne predpisane vsebine stalnega strokovnega izpopolnjevanja v enem licenčnem obdobju – zakonodaja s področja zdravstva - Osnove pravne ureditve s področja zdravstvene dejavnosti, delovnega prava ter oblikacijskega prava.

Obsega naslednje vsebine:

 1. Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti
 • pravni viri za organizacijo zdravstvenega varstva zdravstvena zakonodaja (Ustava RS, zakoni, podzakonski akti),
 • ustavne pravice in temeljne svoboščine v zvezi z zdravstvenim varstvom (pravica do zdravstvenega varstva, pravica do socialne varnosti, svobodno odločanje o rojstvih otrok, pravica do ugovora vesti),
 • družbena skrb za zdravje in njena realizacija, nacionalni plan,
 • pravice in dolžnosti v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti (ustava, kodeks etike zdravstvenih delavcev, ugovor vesti v organizaciji zdravstvenega varstva,
 • nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in finančno nadzorstvo),
 • zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (vsebina, kvalifikacija, nazivi, samostojnost dela,  register, licenca, strokovno izpopolnjevanje),
 • strokovna združenja – zbornice in njihove naloge, pristojnosti, javna pooblastila, članstvo, organi, akti in financiranje.

2. Pravice pacientov

 • pacientove pravice (vrste in vsebina pravic, zastopnik pacientovih pravic, obravnava kršitev pacientovih pravic),
 • pravice bolnih otrok.

3. Delovnopravno področje

 • temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja (sklenitev delovnega razmerja, pripravništvo in poskusno delo, delovno razmerje za nedoločen oziroma določen čas, začasno ali občasno delo, delo preko polnega delovnega časa, dežurstvo, pripravljenost, posebni delovni pogoji dela skrajšani delovni čas, pravica do plače in nadomestil plače, dopusti, odgovornost za kršitev delovnih obveznosti disciplinska ter materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega razmerja, varstvo pravic za primer brezposelnosti, odškodninska odgovornost)
 • kolektivne pogodbe: za negospodarske dejavnosti, kolektivna pogodba dejavnosti in poklicna kolektivna pogodba

Preprečevanje nasilja v družini:

 • predstavitev zakona,
 • opredelitev družinskih članov,
 • opredelitev nasilja v družini,
 • posebno varstvo otrok,
 • dolžnost prijave,
 • varstvo identitete žrtve,
 • vloga organov in organizacij ter nevladnih organizacij,
 • nacionalni program preprečevanja nasilja v družini in akcijski načrt,
 • ukrepi za zagotovitev varnosti žrtve

4. Kazenska in odškodninska (materialna) odgovornost izvajalcev

Termin izobraževanja, petek, 13. septembra  2013 v veliki predavalnici ZZV, Zaloška 29, Ljubljana s pričetkom ob 7.30 uri

Program

07.30 – 08.00 Registracija udeležencev
08.00 – 08.10 Pozdrav in predstavitev programa - Đurđa Sima, dipl. m. s.,  predsednica DMSBZT Ljubljana
08.10 – 10.05 Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti – Peter Požun, viš. med. teh, univ.dipl.ekon.
10.05 Odmor
10.15 – 11.15 Pravice pacientov – Jožica Trošt Krušec, mag. prava
11.15 – 12.05 Pravice bolnih otrok - Biserka Marolt Meden, univ.dipl.soc.
12.05 – 12.25 Odmor
12.25 – 13.55 Kazenska in odškodninska odgovornost- David  Premelč, dipl. iur
13.55 Odmor
14.00 – 15.30 Delovnopravno področje in preprečevanje nasilja v družini - Marko Špoljarič, dipl. iur
15.30 – 16.00 Preverjanje znanja
16.00 Zaključek izobraževanja

Splošne informacije

Izobraževanje se vodi v evidenci strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj pri Zbornici – Zvezi. Vrednotilo ga bo Minstrstvo za zdravje RS. Kotizacija z DDV za člane znaša 60,00 EUR, ter 120,00 EUR za nečlane društva in se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija seminarja ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.

Prijave

Prijava izključno preko elektronske prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana: http://www.drustvo-med-sester-lj.si (priimek in ime udeleženca, plačnik / zavod, davčna številka, številka članske izkaznice, številka licence) do  6. 9. 2013 oziroma do zasedenosti mest (120).  S seboj prinesite člansko izkaznico Zbornice – Zveze. Prosimo za točnost!

Dodatne informacije

Irma Kiprijanović, e-pošta: irma.kiprijanovic@gmail.com

Vljudno vabljeni!  

Za koordinacijo izobraževanj s področja zakonodaje             Predsednica DMSBZT Ljubljana
Mag. Peter Požun, peter.pozun@mf.uni-lj.si                           Đurđa Sima