Zakonodaja s področja zdravstva

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Termin: 
08.11.2013 - 07:30 do 10:30
Lokacija: 
na sedežu Društva MSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, 1000 Ljubljana

vas vabi na strokovno izobraževanje

Program

Enodnevno izobraževanje je namenjeno medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom ter drugim zdravstvenim delavcem in sodelavcem in zajema vsebine stalnega strokovnega izpopolnjevanja s področja Pravne ureditve zdravstvene dejavnosti, delovnih razmerij ter kazenske materialne odgovornosti

Obsega naslednje vsebine:

1. Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti

 • pravni viri za organizacijo zdravstvenega varstva zdravstvena zakonodaja (Ustava RS, zakoni, podzakonski akti),
 • ustavne pravice in temeljne svoboščine v zvezi z zdravstvenim varstvom (pravica do zdravstvenega varstva, pravica do socialne varnosti, svobodno odločanje o rojstvih otrok, pravica do ugovora vesti),
 • družbena skrb za zdravje in njena realizacija, nacionalni plan,
 • pravice in dolžnosti v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti (ustava, kodeks etike zdravstvenih delavcev, ugovor vesti v organizaciji zdravstvenega varstva,
 • nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in finančno nadzorstvo),
 • zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (vsebina, kvalifikacija, nazivi, samostojnost dela,  register, licenca, strokovno izpopolnjevanje),
 • odgovornost zdravstvenih delavcev.

2. Pravice pacientov

 • pacientove pravice (vrste in vsebina pravic, zastopnik pacientovih pravic, obravnava kršitev pacientovih pravic),
 • pravice bolnih otrok kot posebne skupine pacientov.

3. Delovnopravno in socialno področje

 • temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja (sklenitev delovnega razmerja, pripravništvo in poskusno delo, delovno razmerje za nedoločen oziroma določen čas, začasno ali občasno delo, delo preko polnega delovnega časa, dežurstvo, pripravljenost, posebni delovni pogoji dela skrajšani delovni čas, pravica do plače in nadomestil plače, dopusti, odgovornost za kršitev delovnih obveznosti disciplinska ter materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega razmerja, varstvo pravic za primer brezposelnosti, odškodninska odgovornost)
 • kolektivne pogodbe: za negospodarske dejavnosti, kolektivna pogodba dejavnosti in poklicna kolektivna pogodba

Preprečevanje nasilja v družini:

 • predstavitev zakona,
 • opredelitev družinskih članov,
 • opredelitev nasilja v družini,
 • posebno varstvo otrok,
 • dolžnost prijave,
 • varstvo identitete žrtve,
 • vloga organov in organizacij ter nevladnih organizacij,
 • nacionalni program preprečevanja nasilja v družini in akcijski načrt,
 • ukrepi za zagotovitev varnosti žrtve

4. Kazenska in odškodninska (materialna) odgovornost izvajalcev zdravstvene in babiške nege

Program
07.30 – 08.00 Registracija udeležencev
08.00 – 08.10 Pozdrav in predstavitev programa, Đurđa Sima, dipl. m. s.,  predsednica DMSBZT Ljubljana
08.10 – 10.05 Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti, Peter Požun, viš. med. teh, univ.dipl.ekon.

10.05 Odmor

10.15 – 11.15 Pravice pacientov, Jožica Trošt Krušec, mag. prava
11.15 – 12.05 Pravice bolnih otrok, Biserka Marolt Meden, univ.dipl.soc.

12.05 – 12.25 Odmor

12.25 – 13.55 Kazenska in odškodninska odgovornost, David Premelč, dipl. iur

13.55 Odmor

14.00 – 15.30 Delovnopravno področje in preprečevanje nasilja v družini, Marko Špoljarič, dipl. iur
15.30 – 16.00 Preverjanje znanja
16.00 Zaključek izobraževanja

Splošne informacije

Izobraževanje se vodi v evidenci strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj pri Zbornici – Zvezi. Licenčno ga bo vrednotilo  Minstrstvo za zdravje RS. Kotizacija z DDV za člane znaša 60,00 EUR, ter za 120,00 EUR za nečlane društva in se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija seminarja ter osvežitev v odmoru.

V primeru pisne odpovedi udeležbe na izobraževanju do 3 dni pred datumom izvedbe, vam bomo povrnili vplačano kotizacijo, zmanjšano za 15€ kot nadomestilo za administrativne stroške.
V primeru odpovedi po tem roku vračilo kotizacije ni mogoče.

Prijave

Prijava izključno preko elektronske prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana: http://www.drustvo-med-sester-lj.si (priimek in ime udeleženca, plačnik / zavod, davčna številka, številka članske izkaznice, številka licence) do 29. 10. 2013 oziroma do zasedenosti mest (120). S seboj prinesite člansko izkaznico.

Prosimo za točnost!

Dodatne informacije

gospa Irma Kiprijanović, e-pošta: irma.kiprijanovic@gmail.com.

Vljudno vabljeni!
Za koordinacijo izobraževanj s področja zakonodaje             Predsednica DMSBZT Ljubljana
mag. Peter Požun,                                                                          Đurđa Sima