Učinkovito obvladovanje sprememb

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v managementu
Termin: 
15.11.2019 - 08:00 do 16:45
Lokacija: 
Univerzitetni klinični center Ljubljana, predavalnica 1
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih 
društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester v managementu

Program

09.00 - 09.05 Pozdravni govor, Doc.dr. Saša Kadivec, prof.zdr.vzg., predsednica Sekcije MS v managementu

1. Sklop:
Moderator: M. Šavora, S. Kadivec

09.05 - 09.55 Management kot nosilec profesionalizacije zdravstvene nege v zdravstvenih zavodih, red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
09.55 - 10.40 Od »predane pomočnice« skozi »upornico na stranskih poteh« k sodobni »samostojni in povezani« strokovnjakinji: pogled na evropske poti uveljavljanja zdravstvene nege in slovenske poti uveljavljanja, prof. dr. Majda Pahor, univ. dipl. soc.
10.40 - 10.55 Razprava
10.55 - 11.15 Odmor

2. Sklop:
Moderator: H. Maze, V. Kosmina Novak

11.15 - 12.15 Strategije upravljanja sprememb ali obvladovanja presenečenj, Brane Gruban, ABC, HSI Accredited Consultant
12.15 - 13.00 Nazaj k človeku, Tijana Arih, dipl. ekon., spec. poslovne psihologije
13.00 - 13.45 Ohranjanje notranje stabilnosti in organiziranosti vodje pri uvajanja sprememb, Nataša Čebulj, univ. dipl. pedagog andragog in prof. umet. zgodovine
13.45 - 14.00 Razprava
14.00 - 15.00 Odmor za kosilo

3. Sklop:
Moderator: N. Čermelj, D. Pušnik

15.00 - 15.45 Kadrovski normativi v zdravstveni negi, Zdenka Kramar, mag. zdr. neg., pred.
15.45 - 16.30 Delovno pravna zakonodaja, Asist. dr. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav; as. Sara Bagari, mag. prava
16.30 - 16.45 Razprava
16:45 Razprava in zaključne misli strokovnega srečanja

Splošne informacije

Kotizacija z DDV znaša 60 Eur, za nečlane Zbornice - Zveze 120 Eur.
V kotizacijo so všteta predavanja, PP izvlečki, potrdilo o udeležbi ter pogostitev med odmorom in kosilo. Kotizacijo poravnate na transakcijski račun ZZBNS-ZDMSBZTS št. 02015-0258761480, sklic na 00 0229-15112019 s pripisom za Sekcijo medicinskih sester v managementu, ki je odprt pri NLB d.d., poslovalnica Tavčarjeva 7, 1000 Ljubljana. Program strokovnega srečanja je vložen za licenčno vrednotenje in vpis v evidenco strokovnih izobraževanj.

Licenčne točke pri Zbornici - Zvezi:
Program strokovnega srečanja je v postopku pridobivanja licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici Zvezi.

Prijave

Na strokovno srečanje se prijavite preko e-prijavnice Zbornice-Zveze. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico.

Dodatne informacije

Informacije dobite po elektronski pošti pri Saši Kadivec: sasa.kadivec1@gmail.com, GSM: 051 – 316 360 in Boži Hribar: boza.hribar@gmail.com, GSM: 041 – 798 357.

Predsednica sekcije
doc. dr. Saša Kadivec, prof.zdr.vzg.

Veselimo se srečanja z Vami in Vas lepo pozdravljamo!