Vabljeni predavatelji

PLENARNI PREDAVATELJI

Dr. Tom Keighley, PhD FRCN
NURSING IN EUROPE – PROFESSIONAL AND POLITICAL DEVELOPMENTS

Začetki njegovega poklicnega razvoja v zdravstveni negi segajo v leto 1970. Njegovo strokovno delo je vključevalo področje splošne, psihiatrične in zunajbolnišnične zdravstvene nege, prav tako pa se je vključeval na področje prakse, raziskovanja, poučevanja in upravljanja. Je prvi zdravstvenik, ki je bil povabljen v Leadership Programme EU. Je izkušen lobist na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni.
V letih 1989/2000 je kot predstavnik zdravstvene nege Združenega kraljestva deloval pri Svetovalnem odboru EU za usposabljanje medicinskih sester. Je poročevalec številnih pobud EU. Za svoje razvojno delo v zdravstvu je leta 2001 v Kolumbiji prejel nagrado Gran Cruz de ASCOFAME.
Za prispevek k mednarodnemu razvoju in razvoju vodenja v stroki je bil leta 2004 prejemnik štipendije Royal College of Nursing (RCN). Leta 2010 je bil nagrajen z doživljenjskim članstvom v American Organisation of Nurse Executives za edinstven prispevek k mednarodnemu razvoju zdravstvene nege.
Povezan je s številnimi univerzami, predvsem s Kings College London, Univerzo London South Bank, Univerzo Sheffield in Univerzo v Torontu. Vključen je tako v objavljanje znanstvenih del (več kot 170 člankov), urejanje revij kot tudi recenziranjem.
15 let je deloval kot tehnični strokovnjak za zdravstveno nego, raziskovalec in ocenjevalec v EU, zlasti v Srednji Evropi in nekdanji Jugoslaviji. Pred nedavnim je bil imenovan v Nacionalni svet za znanost v Litvi.

Wendy Nicholson
NURSE LEADERSHIP AND EVIDENCING IMPACT OF THE NURSING CONTRIBUTION ON IMPROVING POPULATION HEALTH

Wendy je trenutno vodja za zdravstveno nego pri Public Health England, kot nacionalni koordinator za otroke, mladostnike in družine. Je tudi namestnica vodje Kolaborativnega Centra Svetovne zdravstvene organizacije za javno zdravje, zdravstveno nego in babištvo. Zagotavlja strokovno vodenje za medicinske sestre v javnem zdravstvu, predvsem na področju krepitve zdravja in dobrega počutja otrok, mladih, družin in mater v obdobju materinstva. To vključuje podporo ključnim rezultatom, ki se nanašajo na nacionalne programme kot so: Maternity Transformation programme, Best Start in Life in 5-24 agenda. Dodatno vodi razvijanje zdravstvenih strategij, vključno z navodili za naročanje in vodenje delodajalcev. Kot namestnica vodje Svetovne zdravstvene organizacije usklajuje uresničevanje prednostnih nalog SZO, zbira nacionalne dokaze, skrbi za realizacijo teh dokazov v prakso ter zagotavlja strokovne in klinične nasvete drugim sodelujočim centrom SZO.Vodila je številna inovativna področja dela, kot na primer 4-5-6 model in High Impact Areas za zdravstvene delavce v domačem okolju in šolske medicinske sestre, uporabo družbenih omrežij pri reševanju vprašanj javnega zdravja mladih, pripravljala klinične poti in smernice v zvezi s CSA/CSE in FGM, oblikovala družbena gibanja za ustvarjanje sprememb, vključno z mladimi, da bi se spopadli z javnim zdravjem.Wendy redno objavlja bloge, piše za strokovne revije in knjige.Predhodno je opravljala funkcije v številnih organizacijah in vladah, na nacionalnem in lokalnem nivoju prav tako v visokošolskem izobraževanju.  V prostem času Wendy prostovoljno sodeluje v regijskih organizacijah za pomoč otrokom.

Dr Piret Paal
ESTABLISHING HIGH QUALITY END CARE IN LONG TERM CARE FACILITIES – AN ACTION BASED APPROACH

Dr. Piret Paal se je rodila leta 1977 v Estoniji. Študirala je na Univerzi v Tartuju (1995-2004), Turku (1999-2000) in Helsinkih (2005-2011). Leta 2011 je na Univerzi v Helsinkih zagovarjala doktorsko disertacijo o pisnih pričevanjih bolnikov z rakom. Po selitvi v Nemčijo leta 2008 se je vključila v raziskave paliativne oskrbe. Študirala je vidike duhovnosti in duhovne oskrbe v paliativni oskrbi, pa tudi pri darovanju organov na Univerzi Ludwig Maximilian v Münchnu (2010-2014). Nadalje je izvajala predvsem kvalitativne študije v nemških domovih za ostarele, hospicih in ambulantnih okoljih. Njeni trenutni raziskovalni interesi so izobraževanje o paliativni oskrbi, duhovnost na delovnem mestu in vodenje v evropskem kontekstu. Od septembra 2017 je zaposlena na Medicinski fakulteti Paracelsus v Salzburgu, na Inštitutu za zdravstvene vede in prakso, ki je eden od raziskovalnih središč Svetovne zdravstvene organizacije.
Je članica usmerjevalnih skupin o duhovnosti v paliativni oskrbi in izobraževanju o paliativni oskrbi v Evropskem združenju za paliativno oskrbo (EAPC). Vključena je v več vseevropskih projektov, kot so (1) Izboljšanje kompetenc medicinskih sester in babic pri zagotavljanju duhovne oskrbe z inovativnim izobraževanjem in sočutno zdravstveno nego (EPICC), (2) Prevajanje mednarodnih priporočil v osnovni učni načrt za paliativno oskrbo (EDUPALL) in (3) Paliativna oskrba pri Parkinsonovi bolezni (doktorska disertacija).
Med njenimi nedavnimi publikacijami so:
•    Duhovno vodstvo kot nastajajoča rešitev za preoblikovanje delovnega mesta v zdravstvu (2018) J Nurs Manag, 26 (4), 335-337.
•    »Če bi ostal doma, ne bi bil več živ …« - Raziskovanje preferenc ob koncu življenja pri bolnikih z migracijskim ozadjem. (2017) PLoS ONE.
•    Strokovna razprava o duhovni zgodovini (2017), Journal of Palliative Care, 32(1), 19-25.
•    Nega umirajočih v domovih za ostarele: Prevajanje ugotovitev ciljnih skupin v ukrepe (2016) Geriatr Nurs, 37 (6), 440-445.
•    Usposabljanje zdravstvenih delavcev za duhovno oskrbo: Sistematični pregled (2015), Journal of Pastoral Care & Counseling 69 (1), 19-30.
 
Doc. dr. Anja Zalta
IZZIVI VEČKULTURNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI - OD TEORIJE K PRAKSI
Anja Zalta (1973) je docentka za sociologijo religije na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer predava predmete s področja sociologije religije, etnologije in kulturne antropologije.
V svojem raziskovalnem delu se osredotoča na vprašanje islama v Evropi, pravic religijskih manjšin, spola in religije, primerjalne religiologije s poudarkom na azijskih paradigmah, nasilja in religijskih identitet ter možnosti transformacij verskih konfliktov.
Je članica uredniškega odbora Poligrafov, European Scientific Journal in Družboslovnih razprav.
Izbor novejših objav:
-    Primer odnosa med religijo in državo v Turčiji (Annales, 2009, str. 447-456);
-    The Ritual of the Mass and the Proces of Individuation. V: The Phenomenon of Beauty in Culture (Vilnius, 2012, 520-527);
-    The Sarvodaya Shramadana movement and its ‘dual awakening’ concept. V: Faith in civil society : religious actor as drivers of change (Uppsala, 2013,185-189);
-    Islam in Slovenia : the history of the Muslim presence and characteristics of the Muslim population of Slovenia. V: Islam in Southeast Europe : past reflections and future prospects (Brunei Darussalam, 2014, 39-45).

Prof. dr. Dušan Keber
ZDRAVSTVO NA RAZPOTJU MED JAVNIM IN ZASEBNIM

Dr. Keber je profesor interne medicine in preventivne kardiologije z več kot 40-letnimi izkušnjami na področju zdravstvenega varstva  od klinične in preventivne kardiologije ter osnovne znanosti do zdravstvenega menedžmenta. Bil je strokovni direktor terciarne bolnišnice, minister za zdravje Republike Slovenije in mednarodni svetovalec. Kot eden najpomembnejših slovenskih strokovnjakov zdravstvenega sistema ima poglobljene izkušnje. Uspešno je deloval na najvišjih ravneh zdravstvenega sistema v Sloveniji, vključno s financiranjem, pripravo proračuna, dodeljevanjem sredstev, sklepanjem pogodb med plačniki in ponudniki, kakovostjo in regulacijo zdravstvenega varstva in javnega zdravja. Ima odlično ozadje v najboljših mednarodnih praksah pa tudi priložnostih in izzivih v tranzicijskih državah.
Ima poglobljeno znanje o zdravstvenem sistemu in institucionalnem okviru zdravstvenega sistema evropskih držav ter o pravnem okviru, ki se nanaša na zdravstveni sektor v državah EU. Prispeval je k zdravstvenemu pravnemu sistemu v Sloveniji, BiH, Srbiji, Vietnamu in Moldaviji. Je glavni avtor zdravstvene reforme v Sloveniji (20022004), vodja številnih projektov in nalog na področju učinkovitosti in kakovosti kliničnega dela, kliničnih poti, kliničnega vodenja, preprečevanja in presejanja nenalezljivih bolezni, integriranega sistema zbiranja podatkov, klinične akreditacije in novih načinov plačevanja ponudnikov. Njegova bibliografija vsebuje več kot 500 naslovov.

Red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znanstvena svetnica
ZDRAVSTVENA NEGA KOT STROKA IN ZNANOST V SISTEMU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
 
Od leta 2006 do leta 2017 je bila dekanja Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (FZAB). Kot izredna profesorica, nosilka predmetov in mentorica študentom magistrskega in doktorskega študija deluje na FZAB, Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Njeno habilitacijsko in raziskovalno področje so pomen raziskovanja za razvoj zdravstvene nege kot znanstvene discipline, na dokazih podprto delo in management v zdravstvu, dolgoživa družba in promocija zdravja. Je vodja raziskovalne skupine Zdravstvo in zdravstvena nega, ki je registrirana pri ARRS, in nosilka raziskovalnih in razvojnih projektov na FZAB. Je članica raziskovalnih skupin medinstitucionalnih raziskovalnih projektov v Sloveniji in zunaj. Od januarja 2013 je strokovnjakinja NAKVIS.
Med letoma 2011–2018 je bila glavna in odgovorna urednica Obzornika zdravstvene nege. Je članica uredniškega odbora revije Zdravstveno varstvo in članica mednarodnega uredniškega odbora revije Nurse Education Today ter recenzentka za domače in mednarodne znanstvene revije. Deluje v različnih strokovnih organih in skupinah na domači in mednarodni ravni, od maja 2017 je članica upravnega odbora International Council of Nurses (ICN) za obdobje 2017–2021. Pomembno je prispevala pri ohranitvi lika in dela Angele Boškin, prve šolane skrbstvene sestre v Sloveniji.