Vabljeni predavatelji

Vabljeni predavatelji 11. kongresa zdravstvene in babiške nege Slovenije

27. 11. 2017

Annette Kennedy
TOGETHER – THE VOICE OF NURSES WORDLWIDE - INVISIBLE YET INDISPENSABLE
SKUPAJ – GLAS MEDICINSKIH SESTER PO SVETU – NEVIDEN, VENDAR NEPOGREŠLJIV

Prof. dr. Lesley Page
FROM MEDICALISATION TO HUMANISATION OF BIRTH
OD MEDIKALIZACIJE DO HUMANIZACIJE ROJSTVA

Dr. Paul de Raeve
PROUD TO BE AN EU NURSE – EFN COMPETENCY FRAMEWORK & WORKFORCE MATRIX 3+1
S PONOSOM MEDICINSKA SESTRA V EVROPSKI UNIJI – EFN KOMPETENČNI OKVIR IN MATRIKA DELOVNIH MEST
3 + 1

Izr.prof.dr. Brigita Skela Savič
RAZVOJ ELEMENTOV PROFESIONALIZACIJE V SLOVENSKI ZDRAVSTVENI NEGI

28. 11. 2017

Dušica Popadić
SAVEZNISTVO ZDRAVSTVENIH RADNIKA/CA SA DETETOM I ŽENOM KOJI SU PREZIVELI SEKSUALNO NASILJE
ZAVEZNIŠTVO ZDRAVSTVENIH DELAVCEV Z OTROKI IN  ŽENSKAMI, KI SO JIH SPOLNO ZLORABLJALI

Prim. dr. Dušica Pleterski Rigler
SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V LUČI ODGOVORNOSTI IN VARNOSTI


ANNETTE KENNEDY


Annette Kennedy je bila maja 2017 izvoljena za predsednico Mednarodnega sveta medicinskih sester (ICN), organizacije, ki zastopa 135 nacionalnih združenj medicinskih sester in 17 milijonov medicinskih sester po vsem svetu. Bila je podpredsednica ICN v obdobju 2013 - 2017. Leta 2016 ji je bila podeljena častna štipendija na področju zdravstvene nege na Royal College of Surgeons Ireland. Od 2005 do 2007 je bila predsednica Evropske federacije medicinskih sester (EFN), organizacije, ki zastopa 30 evropskih nacionalnih zdravstvenih združenj.
Annette je aktivno vključena v družbeno dogajanje in je trenutno predsednica foruma za brezdomce Bray, organizacije, sestavljene iz prostovoljnih, zakonskih in skupnostnih organizacij in agencij, ki podpirajo ranljive skupine ljudi, kot so brezdomci. Je tudi direktorica odbora za informiranje državljanov. Je izvoljena predstavnica številnih univerzitetnih odborov in je sodelovala v številnih nacionalnih in mednarodnih odborih.

Annette Kennedy je ustanovila zelo uspešen izobraževalni in raziskovalni center pri Irish Nurses and Midwives Organisation (INMO). Annette je v imenu INMO zagovarjala interese medicinskih sester in babic, razvijala zakonodajo o predpisovanju zdravil s strani medicinskih sester in babic, skrbela za razvoj naprednih znanj medicinskih sester in sodelovala pri pripravi nedavno sprejetega zakona o medicinskih sestrah in babicah na Irskem.

Njeno ožje delovno področje je načrtovanje kadrov in oblikovanje pozitivnega delovnega okolja za medicinske sestre.  Annette je s svojim delom dodala glas medicinskih sester in babic pri vzpostavljanju partnerstev z vlado, regulativnimi organi, univerzami in drugimi reprezentativnimi skupinami na Irskem.

Annette je registrirana medicinska sestra in registrirana babica z diplomo iz zdravstvene nege (BNS) University College Dublin, diplomo iz Obvladovanja človeških virov in magisterijem iz analize javnega sektorja Trinity College Dublin.

Prof. dr. LESLEY PAGE


V času svojega predsedovanja na Royal College of Midwives (RCM), Velika Britanija, od aprila 2012 do junija 2017, je profesor Lesley Page opravila številne obiske babic v vseh delih sveta. Za predsednico je bila izvoljena zaradi izkušenj na področju babištva, tako v Združenem kraljestvu kot v Kanadi, kjer je imela vlogo pri razvoju reguliranega babištva in vključitvi babic v zdravstveni sistem. Bila je prva profesorica babištva v Združenem kraljestvu na Univerzi v Thames Valleyu in bolnišnici Queen Charlotte's. Je gostujoča profesorica babištva na Florence Nightingale School of Nursing and Midwifery, King’s College London,  University of Technology Sydney in Griffith University Australia. Je priznana mednarodna akademikinja, zagovornica in aktivistka za babice, matere in otroke, z več kot 40-letnimi izkušnjami.

Kot plodna avtorica, uporabnica socialnih medijev in strastna komunikatorica se je povezala z ljudmi iz vseh družbenih slojev na temo rojstva ter statusa in zdravja žensk. Kot eden glavnih veleposlanikov RCM je z babicami, študenti, zdravniki, medicinskimi sestrami, drugimi obporodnimi strokovnjaki, javnostjo, vladami, oblikovalci politik ter drugimi govorila o tem, kako pomembne so avtonomne, zakonsko urejene in izobražene babice.

Svoje delo je osredotočila na človekove pravice ob rojstvu otroka, humanizacijo rojstva, vlogo babic pri podpiranju optimalnega zdravja za ženske in njihove otroke in storitve, ki podpirajo varno visoko kakovostno babiško obravnavo, vključno s pomenom odnosa, ki temelji na partnerstvu med žensko in njeno babico/babicami.

Lesley se ponaša s svojimi prispevki k razvoju politik in storitev, usmerjenih v ženske, v Veliki Britaniji in po svetu. Je eden od dveh predstavnikov RCM v Svetu Mednarodne konfederacije babic.

Za svoje delo je prejela več nagrad, kot je nagrada princese Anne za razvoj babištva ter zdravja žensk in družin; leta 2014 je prejela prestižni naslov Commander of the British Empire za področje babištva.

Dr. PAUL DE RAEVE


Paul De Raeve je diplomiral  na oddelku za zdravstveno nego Free University of Brussels leta 1989. Leta 1996 je magistriral iz statistike na Katoliški univerzi v Bruslju. Doktorski študij je zaključil na Kings College University v Londonu.

Od leta 1984 je Paul De Raeve delal s polnim delovnim časom kot registrirana medicinska sestra v centru za otroke z mišičnimi obolenji. Bil je glavna medicinska sestra neonatologije v bolnišnici Al Hada v Savdski Arabiji od leta 1990 do 1992. Po vrnitvi s Srednjega vzhoda je bil imenovan za vodjo negovalnega osebja v bolnišnici Bruselj Free University, s krajšim delovnim časom pa še na Ministrstvo za zdravje in okolje. Odgovoren je bil za razvoj nacionalne primerljive podatkovne baze za zdravstveno nego, uvedbo kvalitativnih kazalnikov v sistem bolnišničnega financiranja in zagotavljanje podatkov za proces odločanja v politiki.

Leta 2002 je bil Paul De Raeve imenovan za generalnega sekretarja Evropske zveze združenj medicinskih sester (EFN). Dejavnosti EFN se nanašajo na spodbujanje in zaščito medicinskih sester in zdravstvenih poklicev s posebnim poudarkom na Evropski uniji in Evropi. Prizadevanja za to poslanstvo vključujejo zagotavljanje, da je zdravstvena nega osrednjega pomena pri razvoju, izvajanju in ocenjevanju evropske zdravstvene politike na področju izobraževanja, delovne sile ter kakovosti in varnosti. Rezultati se kažejo kot doseženo partnerstvo z drugimi ponudniki zdravstvenih storitev, organizacijami pacientov, civilno družbo in številnimi drugimi evropskimi organizacijami.

Izr.prof.dr. BRIGITA SKELA SAVIČ


Izr. prof. dr. Brigita Skela Savič ima izkušnje z vodilnimi delovnimi nalogami v visokem šolstvu in v zdravstvu. Od leta 2007 je dekanja Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (FZAB). Kot izredna profesorica, nosilka predmetov in mentorica študentom magistrskega in doktorskega študija, deluje na FZAB, Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Njeno habilitacijsko in raziskovalno področje so pomen raziskovanja za razvoj zdravstvene nege kot znanstvene discipline, na dokazih podprto delo in management v zdravstvu. Je vodja raziskovalne skupine Zdravstvo in zdravstvena nega, ki je registrirana pri ARRS, in nosilka raziskovalnih in razvojnih projektov na FZAB in članica raziskovalnih skupin medinstitucionalnih raziskovalnih projektov v Sloveniji in izven. Je strokovnjakinja NAKVIS od januarja 2013 naprej.

Drugi mandat je glavna in odgovorna urednica Obzornika zdravstvene nege, je članica uredniškega odbora revijo Zdravstveno varstvo in članica mednarodnega uredniškega odbora revije Nurse Education Today  ter recenzentka za domače in mednarodne znanstvene revije. Deluje v različnih strokovni organih in skupinah na domači in mednarodni ravni, od maja 2017 je članica Borda direktorjev International Council of Nurses (ICN) za obdobje 2017 – 2021.

DUŠICA POPADIĆ


Dušica Popadić je direktorica Incest Trauma Centra - Beograd (ženska srbska nevladna organizacija, specializirana za družbene probleme spolnega nasilja). Center je bil uradno registriran leta 1994 in od takrat njihovi  strokovnjaki delajo z mladostniki in odraslimi, ki so jih v otroštvu in/ali odraslem obdobju spolno zlorabljali, ter izobražuje ljudi, ki zlorabljenim lahko pomagajo.
V 23 letih delovanja so v Incest Trauma Centru razvili številne izobraževalne programe o zaščiti žensk in otrok pred spolnim oz. vsakršnim nasiljem in izdali veliko publikacij na to temo.  Doslej je bilo v te programe vključenih več kot 9000 ljudi iz 882 državnih in nevladnih ustanov. Izobraževalne preventivne programe ITC je potrdilo in vključilo v redni izobraževalni program tudi Ministrstvo za šolstvo Republike Srbije.

Eden večjih dosežkov Incest Trauma Centra je gotovo ta, da je srbski parlament leta 2013 glasoval ZA ukinitev zastaranja spolne zlorabe otrok in je - za Veliko Britanijo - Srbija postala druga država v Evropi, kjer zakonodaja prepozna dolgotrajne posledice spolne zlorabe.

Incest Trauma Centar – Beograd je letos postal partner najbolj znanega mednarodnega združenja za preprečevanje zlorab in zanemarjanja otrok (ISPCAN Country Partner Program 2017-2018; ISPCAN - The International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect).

Ustanoviteljica in direktorica Incest Trauma Centra Dušica Popadić je za svoje delo prejela številne nagrade in priznanja, naj omenimo samo dve prestižni: leta 2016 je dobila nagrado ameriške organizacije World of Children Award, ki jo ta podeljuje zagovornikom zaščite otrokovih pravic (nekateri mediji to nagrado primerjajo z Nobelovo nagrado), letos pa je dobila še Fulbrightovo nagrado za poklicno odličnost.

Dušica Popadić je študirala v Amsterdamu in v Haagu. Osredotočila se je na spolno nasilje in zlorabe otrok in žensk ter pripravila številne izobraževalne programe za predšolsko vzgojo, osnovne in srednje šole. Sodelovala je pri prvi študiji o spolnih zlorabah otrok v Srbiji, pripravi praktičnih priročnikov za osnovne in srednje šole o preprečevanju spolnega nasilja med mladostniki, priročniku Nasilje nad ženskami, moja poklicna odgovornost, namenjenemu zdravstvenim institucijam. Ima certifikat za supervizorja in trenerja s področja varstva pravic otrok, oba certifikata je izdalo Nacionalno združenje za preprečevanje krutosti nad otroki iz Velike Britanije. Je avtorica, koordinatorica in vodja specializiranih izobraževanj o spolnih zlorabah otrok in žensk.

Prim. dr. DUŠICA PLETERSKI RIGLER


Dušica Pleterski Rigler, dr. med., se je po zaključku fakultete, v času obveznega zdravniškega staža izobraževala na različnih klinikah, največ časa na kirurškem in internističnem oddelku. Nato je bila zaposlena v ambulanti za otroke, mladino in študente. Pridobila je izkušnje iz preventivne in kurativne zdravstvene oskrbe in se seznanila z razmerami in težavami, s katerimi se srečujejo zdravstveni delavci na primarni ravni. Poklicno delo je nadaljevala na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja s specializacijo iz pediatrije. Iz pediatrične infektologije se je izobraževala tudi v Londonu. Bila je mentorica specializantom in mladim specialistom in konzultantka za področje pediatrične infektologije. Uspešna je bila na področju humanizacije hospitalizacije otrok. Vodila je izobraževanje sodelavk in sodelavcev o otrokovem doživljanju bolezni, kar je na kliniki privedlo do odprtja otroških oddelkov za starše in ožje svojce hospitaliziranih otrok. Takrat je bil to drugi oddelek v državi, ki je to omogočil, postopoma tudi možnost sobivanja enega od staršev z bolnim otrokom. Sodelovala je v strokovnem izobraževanju predšolskih in šolskih pedagogov zaposlenih v bolnišničnem okolju. V prvih letih samostojne Slovenije je sodelovala pri utrjevanju in ohranjanju dispanzerske dejavnosti za otroke. Nekaj let je bila predstavnica Slovenije v koordinacijskem odboru za tropske bolezni pri Svetovni zdravstveni organizaciji v Ženevi. Več desetletij se posveča medicinski etiki in je članica Komisije RS za medicinsko etiko. Na tem področju je vključena v izobraževanje zdravstvenih delavcev na več ravneh. Je članica Komisije za oploditve z biomedicinsko pomočjo in predsednica  Etične komisije za presaditve delov človeškega telesa zaradi zdravljenja. Od vstopa Slovenije v Eurotransplant do vključno 2013. leta je bila članica odbora za etična vprašanja v Eurotransplantu.  V Zdravniški zbornici Slovenije je bila aktivna vse od priprav na njeno ustanovitev. Sodelovala je v pripravi deontološkega kodeksa. Do letos je bila članica Pravno-etičnega odbora zbornice. Delovala je tudi na civilno humanitarnem področju. Kot prostovoljka je pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije vodila Forum za pravice otrok v bolnišnici. Na njen predlog je uzakonjena pravica predšolskih otrok do brezplačnega sobivanja enega od staršev v bolnišnici. V letu 2010 je dobila priznanje Državnega sveta RS kot zaslužna prostovoljka leta. Postala je članica evropske zveze za otroke v bolnišnici – EACH. Sodelovala je, kot podpredsednica, v Forumu zoper telesno kaznovanje otrok v družini pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije. Forum je izvedel prvo anketo v Sloveniji o odnosu staršev do kaznovanja lastnih otrok in je soavtorica prvega zbornika, ki je izšel na to tematiko. Od uveljavitve Zakona o pacientovih pravicah je bila članica  Komisije RS za varstvo pacientovih pravic pri Ministrstvu za zdravje.  V zadnjih letih deluje pri uvajanju varnostne kulture v zdravstveni oskrbi, ki zagotavlja višjo varnost v postopkih diagnostike in zdravljenja za paciente in za zdravstvene delavce. V  Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana je ena od dveh pooblaščenk za varnost pacientov, zaposlenih in drugih. Izvaja izobraževanja o varnostni kulturi in pravicah pacientov v okviru Službe za kakovosti zdravstvene oskrbe v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana.