Oddaja izvlečkov


Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana, tel. +01/544 54 80; e-mail: tajnistvo@.zbornica-zveza.si

Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj
medicinskih sester in babic

Datum: 25. 9. 2014

Spoštovani,

zahvaljujemo se vam, da ste se odločili sodelovati na jubilejnem 10. kongresu zdravstvene in babiške nege Slovenije  z naslovom  Z OPTIMALNIMI VIRI DO UČINKOVITE ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE, ki bo potekal v organizaciji Zbornice – Zveze 11. in 12. maja 2015; kraj dogodka bo znan naknadno.

Za lažje oblikovanje pisnih gradiv smo pripravili

Navodila za pripravo in oddajo izvlečkov 10. kongresa zdravstvene in babiške nege Slovenije

Prosimo vas, da označite tematski sklop, kamor bi predvidoma umestili vaš prispevek, način predstavitve in vrsto prispevka.

Tematski sklopi:

 • zdravstvena in babiška nega na primarni ravni
 • zdravstvena in babiška nega v kliničnih okoljih
 • prehrana – aktivnost zdravstvene in babiške nege - izziv sodobnega časa
 • kriza v zdravstvu
 • zdravstvena in babiška nega ter ranljive in ogrožene skupine prebivalstva
 • komplementarno in naravno zdravilstvo v zdravstveni in babiški negi
 • babice danes in v prihodnosti
 • kakovostno izobraževanje za zdravstveno in babiško nego v prihodnosti

Način predstavitve prispevka:

 • ustna predstavitev
 • poster

Vrsta prispevka:

 • strokovni
 • znanstveni

Splošna navodila

Naslov prispevka naj bo kratek in jedrnat, brez okrajšav. Sledi ime in priimek avtorja in morebitnih soavtorjev, strokovni naslovi avtorjev in njihovi morebitni akademski nazivi, naslov ustanove in e-naslov prvega avtorja. Izvleček naj bo pisan v jedrnatem slovenskem knjižnem jeziku. Dolžina izvlečka je omejena na največ 300 besed, velikost črk 12, pisava Times New Roman. Besedilo naj bo brez presledkov med vrsticami, brez odstavkov ali zamikov. Ne sme vključevati slik in razpredelnic, uporablja naj se trpne in brezosebne glagolske oblike.

Strokovni prispevki: iz izvlečka mora biti razvidno ne le področje, ampak tudi tema, ki jo obravnava prispevek, predvsem namen prispevka, kaj so vsebina in ugotovitve. Določite 3 do 5 ključnih besed, ki natančneje opredeljujejo vsebino prispevka in ne nastopajo v naslovu.

Znanstveni prispevki: izvleček naj bo strukturiran in naj vsebuje: uvod, metode, rezultate, diskusijo in zaključek. Določite 3 do 5 ključnih besed, ki natančneje opredeljujejo vsebino prispevka in ne nastopajo v naslovu. Uvod: opredeliti je potrebno glavni problem, namen raziskave in hipoteze (kvantitativna metodologija), ki se jih preverja, ali raziskovalna vprašanja (kvantitativna ali kvalitativna metodologija). Metode: opredeli se raziskovalno metodologijo in tehnike zbiranja podatkov (anketni vprašalnik, intervju, načrtno opazovanje, lestvice stališč, itd.); opisati je potrebno glavne značilnosti vzorca. Na koncu metod so naštete statistične metode, ki so bile uporabljene pri analizi podatkov. Rezultati: opisati je treba najpomembnejše rezultate, ki odgovarjajo na raziskovalni problem; pri navedbi rezultatov je potrebno navesti raven statistične značilnosti. V Diskusiji se razpravlja o ugotovitvah raziskave, navesti je potrebno najpomembnejše pridobljene rezultate, ki so ključni za odgovor na raziskovalno vprašanje in/ali za potrditev ali ne-potrditev hipoteze. V zaključku na kratko poudarimo svoje ključne ugotovitve, povzamemo predloge za prakso, predlagamo možnosti nadaljnjega raziskovanja obravnavanega problema.

Izvleček oddate po spletni pošti na naslov: suzana.md@gmail.com, do 15. novembra 2014.

Zahvaljujemo se za upoštevanje navodil, za pravočasno oddani izvleček in za vaše sodelovanje.

Strokovni odbor 10. kongresa 2015

Zbornica - Zveza