Kakovost in varnost v zdravstvu: Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb: modul licenca

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Termin: 
12.12.2019 - 09:30 do 16:35
Lokacija: 
v predavalnici Onkološkega inštituta Ljubljana, Zaloška cesta 2, stavba C

Program

09.30 - 10.00 Registracija udeležencev
10.00 - 10.10 Pozdrav in predstavitev programa; Đurđa Sima, dipl. m. s., predsednica DMSBZT Ljubljana
10.10 - 11.50 S sistemskimi pristopi do kakovost in varnost v zdravstvu; Tomaž Babnik, Sistemis Tomaž Babnik, s. p.
11.50 - 12.10 Odmor
12.10 - 13.30 Organizacija na poti do varnosti; Andreja Vovk, dipl.m.s., Ginekološka Klinika, UKC Ljubljana
13.30 - 15.00 Preprečevanje okužb v zdravstvu; Mojca Tomažič, dipl.m.s., spec. menedž., UKC Ljubljana
15.00 - 15.10 Odmor
15.10 - 15.55 Predstavitev sistema za obvladovanje tveganj v zdravstveni organizaciji; Jelka Mlakar, viš.med. ses. UKC Ljubljana
15.55 - 16.25 Vloga menedžmenta zdravstvene nege v sistemu razvoja kakovosti; Gordana Lokajner, dipl.m.s, univ.dipl.org.
16.25 - 16.35 Razprava, zaključek izobraževanja

Program izobraževanja po 17. členu Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege.

Enodnevno izobraževanje je namenjeno medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom  ter drugim zdravstvenim delavcem in sodelavcem in zajema vsebine stalnega strokovnega izpopolnjevanja s področja

I. ZAGOTAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI IN VARNOSTI TER KULTURE VARNOSTI

 • Spoznavanje sodobnih pristopov in spoznanj na področju kakovosti in varnosti v zdravstvu – sistemski in procesni pristop
 • spoznavanje pomena kulture varnosti in pomen poročanja varnostnih in drugih zapletov/odklonov
 • spoznavanje vloge medicinske sestre v procesu nenehnega izboljševanja kakovosti in varnosti v zdravstvu
 • spoznavanje orodji za doseganje kakovosti in varnosti
 • spoznavanje pomena obvladovanja tveganja na področju kakovosti in varnosti v zdravstvu
 • spoznavanje teoretičnih podlag za razumevanje komunikacije v zdravstvu na vseh ravneh (pacient, medpoklicna komunikacija) 
 • pridobivanje znanj in veščin o vzpostaviti kazalnikov in vodenje ter njihovo  stalno izboljševanje v zdravstveni negi v skladu  s strokovnimi smernicami
 • razumevanje pomena/koristi notranje in zunanje presoje znanja o notranjih in zunanjih nadzorih in presojah
 • spoznavanje namena in načinov merjenja zadovoljstva uporabnikov in pritožbene poti.

II. OBVLADOVANJE Z ZDRAVSTVOM POVEZANIH OKUŽB

 • spoznavanje sodobnih pristopov  in spoznavanje na področju z zdravstvom povezanih okužb,
 • spoznavanje vloge medicinske sestre v preprečevanju in obvladovanju bolnišničnih okužb in organiziranost področja v skladu z zakonodajo
 • spoznavanje teoretičnih podlag za razumevanje postopkov v zdravstveni negi iz vidika preprečevanja okužb
 • pridobivanje znanj  in veščin o temeljnih higienskih postopkih v zdravstveni negi v skladu  s strokovnimi smernicami (higiena rok, izolacijski ukrepi)
 • pridobivanje  znanj o področjih tveganja za okužbe v bolnišnici in drugih zdravstvenih in socialno varstvenih ustanovah
 • pridobivanje znanje o vodenju in nenehnem izboljševanju kazalnikov na področju z zdravstvom povezanih okužb

Splošne informacije

Program je ovrednoten z licenčnimi in pedagoškimi točkami pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu.

V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.
Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Gordana Lokajner, Andreja Vovk, Nada Sirnik.

Prijava

Prijava preko elektronske prijavnice SPODAJ do  05. 12.  2019 oziroma do zasedenosti mest (60).
S seboj prinesite člansko izkaznico.
Prosimo za točnost!

Dodatne informacije

Irma Kiprijanović – irma.kiprijanovic@gmail.com ali 041 754 695.
Vljudno vabljeni!

Koordinatorica izobraževanja:                      Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Andreja Vovk, dipl. m. s.                              Đurđa Sima, dipl. m. s.