Kakovost in varnost v zdravstvu: Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Termin: 
10.10.2019 - 09:30 do 16:35
Lokacija: 
v predavalnici Onkološkega inštituta Ljubljana, Zaloška cesta 2, stavba C

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

Program

09.30 – 10.00 Registracija udeležencev
10.00 – 10.10 Pozdrav in predstavitev programa; Đurđa Sima, dipl. m. s., predsednica DMSBZT Ljubljana
10.10 – 11.50 S sistemskimi pristopi do kakovost in varnost v zdravstvu; Tomaž Babnik, Sistemis Tomaž Babnik, s. p.
11.50 – 12.10 Odmor
12.10 – 13.30 Organizacija na poti do varnosti; Andreja Vovk, dipl.m.s., Ginekološka Klinika, UKC Ljubljana
13.30 – 15.00 Preprečevanje okužb v zdravstvu; Mojca Tomažič, dipl.m.s., spec. menedž., UKC Ljubljana
15.00 – 15.10 Odmor
15.10 – 15.55 Predstavitev sistema za obvladovanje tveganj v zdravstveni organizaciji; Jelka Mlakar, viš.med. ses. UKC Ljubljana
15.55 – 16.25 Vloga menedžmenta zdravstvene nege v sistemu razvoja kakovosti; Gordana Lokajner, dipl.m.s, univ.dipl.org.
16. 25 –16.35 Razprava, zaključek izobraževanja

Program izobraževanja po 17. členu Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege.

Enodnevno izobraževanje je namenjeno medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom  ter drugim zdravstvenim delavcem in sodelavcem in zajema vsebine stalnega strokovnega izpopolnjevanja s področja

I.    ZAGOTAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI IN VARNOSTI TER KULTURE VARNOSTI
-    Spoznavanje sodobnih pristopov in spoznanj na področju kakovosti in varnosti v zdravstvu – sistemski in procesni pristop
-    spoznavanje pomena kulture varnosti in pomen poročanja varnostnih in drugih zapletov/odklonov
-    spoznavanje vloge medicinske sestre v procesu nenehnega izboljševanja kakovosti in varnosti v zdravstvu
-    spoznavanje orodji za doseganje kakovosti in varnosti
-    spoznavanje pomena obvladovanja tveganja na področju kakovosti in varnosti v zdravstvu
-    spoznavanje teoretičnih podlag za razumevanje komunikacije v zdravstvu na vseh ravneh (pacient, medpoklicna komunikacija)
-    pridobivanje znanj in veščin o vzpostaviti kazalnikov in vodenje ter njihovo  stalno izboljševanje v zdravstveni negi v skladu  s strokovnimi smernicami
-    razumevanje pomena/koristi notranje in zunanje presoje znanja o notranjih in zunanjih nadzorih in presojah
-    spoznavanje namena in načinov merjenja zadovoljstva uporabnikov in pritožbene poti.

     II.   OBVLADOVANJE Z ZDRAVSTVOM POVEZANIH OKUŽB
-    spoznavanje sodobnih pristopov  in spoznavanje na področju z zdravstvom povezanih okužb,
-    spoznavanje vloge medicinske sestre v preprečevanju in obvladovanju bolnišničnih okužb in organiziranost področja v skladu z zakonodajo
-    spoznavanje teoretičnih podlag za razumevanje postopkov v zdravstveni negi iz vidika preprečevanja okužb
-    pridobivanje znanj  in veščin o temeljnih higienskih postopkih v zdravstveni negi v skladu  s strokovnimi smernicami (higiena rok, izolacijski ukrepi)
-    pridobivanje  znanj o področjih tveganja za okužbe v bolnišnici in drugih zdravstvenih in socialno varstvenih ustanovah
-    pridobivanje znanje o vodenju in nenehnem izboljševanju kazalnikov na področju z zdravstvom povezanih okužb

Splošne informacije

Program je ovrednoten z licenčnimi in pedagoškimi točkami pri Zbornici – Zvezi.
Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.
Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Gordana Lokajner, Andreja Vovk, Nada Sirnik

Prijava

Prijava preko elektronske prijavnice SPODAJ do 01. 10. 2019 oziroma do zasedenosti mest (60).
S seboj prinesite člansko izkaznico. Prosimo za točnost!

Dodatne informacije

Dodatne informacije: Irma Kiprijanović – irma.kiprijanovic@gmail.com ali 041 754 695.
Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Gordana Lokajner, Andreja Vovk, Nada Sirnik
Vljudno vabljeni!  

Koordinatorica izobraževanja:                                                                                                  Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Andreja Vovk, dipl. m. s.                                                                                                          Đurđa Sima, dipl. m. s.