Kakovost in varnost v zdravstvu - obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Termin: 
07.12.2017 - 08:30 do 15:35
Lokacija: 
Psihiatrična Bolnišnica Idrija

Program

08.30 - 09.00 Registracija udeležencev
09.00 - 09.10 Pozdravne besede in predstavitev programa, Andreja Vovk in Lidija Mrak – glavna medicinska sestra Psihiatrične bolnišnice Idrija, Andreja Vovk  in Lidija Mrak, glavna medicinska sestra PB Idrija
09.10 - 10.50 S sistemskimi pristopi do kakovost in varnost v zdravstvu, Andreja Vovk, dipl.m.s., Ginekološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana
10.50 - 11.10 Odmor
11.10 - 12.30 Organizacija na poti do varnosti, Andreja Vovk, dipl.m.s., Ginekološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana 
12.30 - 14.00 Preprečevanje okužb v zdravstvu, Mojca Tomažič, dipl.m.s., spec.menedž., Univerzitetni klinični center Ljubljana
14.00 - 14.10 Odmor
14.10 - 14.55 Predstavitev sistema za obvladovanje tveganj v zdravstveni organizaciji, Jelka Mlakar, viš.med. ses. Univerzitetni klinični center Ljubljana
14.55 - 15.25 Vloga menedžmenta zdravstvene nege v sistemu razvoja kakovosti, Gordana Lokajner, dipl.m. s, univ. dipl. org.
15.25 - 15.35 Razprava, zaključek izobraževanja

Program izobraževanja po 17. členu Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege

Enodnevno izobraževanje je namenjeno medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom ter drugim zdravstvenim delavcem in sodelavcem in zajema vsebine stalnega strokovnega izpopolnjevanja s področja

I. Zagotavljanje in izboljševanje kakovosti in varnosti ter kulture varnosti

 • Spoznavanje sodobnih pristopov in spoznanja na področju kakovosti in varnosti v zdravstvu – sistemski in procesni pristop
 • spoznavanje pomena kulture varnosti in pomen poročanja varnostnih in drugih zapletov/odklonov
 • spoznavanje vlogo medicinske sestre v procesu nenehnega izboljševanja kakovosti in varnosti v zdravstvu
 • spoznavanje orodja za doseganje kakovosti in varnosti
 • poznavanje pomena obvladovanja tveganja na področju kakovosti in varnosti v zdravstvu
 • spoznavanje teoretičnih podlag za razumevanje komunikacije v zdravstvu na vseh ravneh (pacient, medpoklicno komunikacijo)
 • pridobivanje znanja in veščin o vzpostaviti kazalnikov in vodenje ter njihovo stalno izboljševanje v zdravstveni negi v skladu s strokovnimi smernicami
 • razumevanje pomena/koristi notranje in zunanje presoje znanja o notranjih in zunanjih nadzorih in presojah
 • spoznavanje namena in načinov merjenja zadovoljstva uporabnikov in pritožbene poti.

II. Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb

 • spoznavanje sodobnih pristopov in spoznavanje na področju z zdravstvom povezanih okužb,
 • spoznavanje vloge medicinske sestre v preprečevanju in obvladovanju bolnišničnih okužb in organiziranost področja v skladu z zakonodajo
 • spoznavanje teoretičnih podlag za razumevanje postopkov v zdravstveni negi iz vidika preprečevanja okužb
 • pridobivanje znanja in veščin o temeljnih higienskih postopkih v zdravstveni negi v skladu s strokovnimi smernicami (higiena rok, izolacijski ukrepi)
 • pridobivanje znanja o področjih tveganja za okužbe v bolnišnici in drugih zdravstvenih in socialno varstvenih ustanovah
 • pridobivanje znanje o vodenju in nenehnem izboljševanju kazalnikov na področju z zdravstvom povezanih okužb.

Splošne informacije

Program je v postopku vrednotenja pedagoških in licenčnih točk pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.

Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Gordana Lokajner, Nada Sirnik.

Prijave

Prijava preko elektronske prijavnice do 04. 12. 2017  oziroma do zasedenosti mest (50).

S seboj prinesite člansko izkaznico. Prosimo za točnost!

Dodatne informacije

Irma Kiprijanović – irma.kiprijanovic@gmail.com ali 041 754 695.

Vljudno vabljeni!

Koordinatorica izobraževanja, Andreja Vovk, dipl.m.s., QSM
Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Đurđa Sima, dipl. m. s.