Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licence

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja
Termin: 
20.01.2018 - 07:15 do 14:45
Lokacija: 
hotelu Vivat v Moravskih Toplicah

Program

07.15 - 08.10 Registracija udeležencev
08.10 - 08.15 Uvodni nagovor predsednice društva
08.15 - 09.00
Sistemi vodenja kakovosti, mag. Zdenka Gomboc, prof. zdr.vzg.,
Kaj je sistem nasploh in kaj so sistemi kakovosti, zahteve standardov
Kakovosti, procesni pristop, ciklus nenehnih izboljšav
09.00 - 09.45
Orodja in metode za doseganje kakovosti in varnosti, mag. Marija Zrim,
standardi, klinične poti, kazalniki kakovosti, varnostni pogovori /vizite

09.45 -10.15 Odmor

10.15 -11.00

Varnostni zapleti z vidika zdravstvene in babiške nege, Suzana Šuklar dipl. m. s. univ. dipl. org
Vzpostavitev in vodenje, izboljševanje kazalnikov kakovosti
Redni in izredni nadzori, notranja in zunanja presoja

11.00 - 11.45 Preventivni, korektivni in korekcijski ukrepi za izboljšanje kakovosti v praksi, Nataša Kreft, mag.zdr.-soc. manag.
11.45 - 12.30

Komunikacija v zdravstvu, Metka Lipič Baligač, mag. zdr. nege
Proces in načini komuniciranja, komunikacija s pacienti in svojci,
Med poklicno komuniciranje, komuniciranje z javnostjo, mediacijska pisarna

12.30 - 13.15 Odmor

13.15 - 14.00

Merjenje zadovoljstva uporabnikov, prim.asist. Daniel Grabar,dr.med. spec.
Pohvale/ pritožbe, pritožbene poti, reševanje pritožb in nezadovoljstva,
Pobude zaposlenih

14.00 - 14.45

Obvladovanje okužb v zdravstvu, Marija Kohek, M.Sc.(Austrija),dipl.m.s.
Poti širjenja okužb in preprečevanje okužb, higiena rok in ustrezna uporaba
varovalnih sredstev, ukrepi standardne izolacije, obvladovanje tveganj na
področju preprečevanja okužb v zdravstv

14.45 Razprava in zaključek ter podelitev potrdil

Splošne informacije

Strokovno izobraževanja je iz področja obveznih in priporočenih vsebin za vse zaposlene v ZNO.

Program je usklajen z obveznimi vsebinami Kakovost in varnost v zdravstvu – 17. člen Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, UL RS
84/2014.

Strokovno izobraževanje je v  vpisano  v register strokovnih izpopolnjevanj ter vrednotenja za licenčne in pedagoške točke pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Kakovost in varnost v zdravstvu stalnega strokovnega izpopolnjevanja  7 licenčne točke za pasivne udeležence in 11 licenčnih točk za aktivne

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin).
Člani  DMSBZT Pomurja imajo 100 % popust (razliko do polne cene kotizacije društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.)

Prijave

Prosimo, da se prijavite najpozneje do 15. 01. 2018 preko spletne strani DMSBZT Pomurja – www.drustvo-mszt-pomurja.si ali preko e- prijavnice Zbornice –Zveze.

Dodatne informacije

Dragica Jošar, dragica.josar@gmail.com ali na tel. :031 354 123

Predsednica DMSBZT Pomurja
Dragica Jošar