Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor
Termin: 
22.02.2019 - 07:30 do 15:00

 

 

Program

7.30 – 8.00 Registracija udeležencev
8.00 – 8.45 Nagovor in pozdrav udeležencev strokovnega srečanja
Namesto uvoda: Kakovost in spremembe – stanje duha?
Osnovna izhodišča kakovosti in varnosti v zdravstvu
Ksenija Pirš, predsednica regijskega strokovnega DMSBZT Maribor
8.45 – 9.30 Sistemi vodenja kakovosti: Mag. Zdenka Gomboc, prof. zdr. vzg.
Kaj je sistem nasploh in kaj so sistemi kakovosti, Zahteve standardov kakovosti
Procesni pristop
Ciklus nenehnih izboljšav (PDCA)     
9.30 – 10.15 Orodja in metode za izboljševanje kakovosti in varnosti: Mag. Jožica Tomažič, univ. dipl. org.
Standardi, klinične poti, protokoli, kazalniki kakovosti, MM konference, vzročno posledične analize
Varnostni pogovori/ varnostne vizite
10.15 – 10.45 Odmor s pogostitvijo
10.45 – 11.30 Odkloni/ varnostni zapleti v zdravstveni obravnavi z vidika zdravstvene in babiške nege: Danijela Pušnik, mag. zdr. nege
Vzpostavitev in vodenje ter izboljševanje kazalnikov kakovosti
Redni in izredni nadzori in presoje (notranje in zunanje)
10.30 – 12.15 Ukrepi: sistem preventivnih, korektivnih in korekcijskih ukrepov: Mag. Mojca Dobnik
12.15 – 13.00 Komuniciranje v zdravstvu: Ivanka Videčnik, univ. dipl. org.
Proces in načini komuniciranja
Komuniciranje s pacienti in njihovimi svojci
Medpoklicna komunikacija, Komuniciranje z javnostmi
13.00 – 13.30 Odmor z osvežitvijo
13.30 – 14.15 Merjenje zadovoljstva uporabnikov: Tamara Lubi, univ. dipl. org.
Pohvale/ Pritožbe, pritožbene poti, pomen ustreznega reševanja nezadovoljstva ali pritožb pacientov in njihovih svojcev
Mnenja in pobude zaposlenih
Mediacijska pisarna14.15 - 15.00 Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb: Marija Klasinc, dipl. m. s., EOBO
Poti širjenja okužb v zdravstvenih ustanovah in njihovo preprečevanje
Higiena rok in ustrezna uporaba varovalnih sredstev
Ukrepi standardne izolacije   
Obvladovanje tveganj na področju preprečevanja z zdravstvom povezanih okužb   
14.30 – 15.00 Razprava, zaključek seminarja s podelitvijo potrdil

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »Kakovost in varnost v zdravstvu« v enem licenčnem obdobju (19. člen Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, Ul RS št. 3/ 2016, z dne 18. 1. 2016) ter v Ul RS, št. 62/2016, z dne 30. 9. 2016 objavljenega Pravilnika o spremembah Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege) ter 2. člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 42/17 z dne 4. 8. 2017).

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.

Kotizacija znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV), razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin. Kotizacija se poravna po izstavljenem računu.

V kolikor stroške izobraževanja krije delodajalec, udeleženec pri registraciji predloži urejen in podpisan potni nalog.

Strokovno izobraževanje je vpisano v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, pod številko 2018 – 0075 – 0075.

Prijave in dodatne informacije

Na izobraževanje se prijavite na www.dmsbzt-mb.si
   
Podpredsednica društva                    Predsednica društva
Mag. Barbara Donik, l. r.                       Ksenija Pirš, l. r.