Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor
Termin: 
19.10.2018 - 07:30 do 13:30
Lokacija: 
V prostorih DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor

 

Program

07.30 - 08.00 Registracija udeležencev
08.00 - 08.30 Nagovor in pozdrav udeležencev strokovnega srečanja
Namesto uvoda: Kakovost in spremembe – stanje duha?
Osnovna izhodišča kakovosti in varnosti v zdravstvum, Ksenija Pirš, predsednica regijskega strokovnega DMSBZT Maribor
08.30 - 09.00 Sistemi vodenja kakovosti: mag. Zdenka Gomboc, prof. zdr. vzg.
Kaj je sistem nasploh in kaj so sistemi kakovosti, Zahteve standardov kakovosti
Procesni pristop
Ciklus nenehnih izboljšav (PDCA)
09.00 - 09.30 Orodja in metode za izboljševanje kakovosti in varnosti: Jožica Tomažič, univ. dipl. org.
Standardi, klinične poti, protokoli, kazalniki kakovosti, MM konference, vzročno posledične analize
Varnostni pogovori/ varnostne vizite
09.30 - 10.00 Odmor s pogostitvijo
10.00 - 10.30 Odkloni/ varnostni zapleti v zdravstveni obravnavi z vidika zdravstvene in babiške nege: Danijela Pušnik, mag. zdr. nege
Vzpostavitev in vodenje ter izboljševanje kazalnikov kakovosti
Redni in izredni nadzori in presoje (notranje in zunanje)
10.30 - 11.00 Ukrepi: sistem preventivnih, korektivnih in korekcijskih ukrepov: mag. Mojca Dobnik
11.00 - 11.30 Komuniciranje v zdravstvu: Ivanka Videčnik, univ. dipl. org.
Proces in načini komuniciranja
Komuniciranje s pacienti in njihovimi svojci,
Medpoklicna komunikacija, Komuniciranje z javnostmi
11.30 - 12.00 Osvežujoč odmor
12.00 - 12.30 Merjenje zadovoljstva uporabnikov: Tamara Lubi, univ. dipl. org.
Pohvale/ Pritožbe, pritožbene poti, pomen ustreznega reševanja nezadovoljstva ali pritožb pacientov in njihovih svojcev
Mnenja in pobude zaposlenih
Mediacijska pisarna
12.30 - 13.15 Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb: Marija Klasinc, dipl. m. s., EOBO
Poti širjenja okužb v zdravstvenih ustanovah in njihovo preprečevanje
Higiena rok in ustrezna uporaba varovalnih sredstev
Ukrepi standardne izolacije   
Obvladovanje tveganj na področju preprečevanja z zdravstvom povezanih okužb   
13.15 - 13.30 Razprava, zaključek seminarja s podelitvijo potrdil

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »Kakovost in varnost v zdravstvu« v enem licenčnem obdobju (19. člen Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, Ul RS št. 3/ 2016, z dne 18. 1. 2016) ter v Ul RS, št. 62/2016, z dne 30. 9. 2016 objavljenega Pravilnika o spremembah Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege) ter 2. člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 42/17 z dne 4. 8. 2017).

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.
Celodnevno izobraževanje znaša 60 EUR za člane Zbornice - Zveze, ter 120 EUR za nečlane Zbornice - Zveze, v ceno je vključen DDV. V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja, gradivo za udeležence, potrdilo o udeležbi, pogostitve v odmorih. Kotizacija se poravna po izstavljenem računu.

V kolikor stroške izobraževanja krije delodajalec, udeleženec pri registraciji predloži urejen in podpisan potni nalog.

Strokovno izobraževanje je vpisano v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, pod številko 2018 –0075 – 0075 in je ovrednoteno z 9 LT.

Prijave in dodatne informacije

Na izobraževanje se prijavite na www.dmsbzt-mb.si
   
Podpredsednica društva                    Predsednica društva
mag. Barbara Donik, l. r.                       Ksenija Pirš, l. r.