Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja
Termin: 
17.11.2018 - 07:15 do 14:45
Lokacija: 
v hotelu Vivat v Moravskih Toplicah

Program

07.30 - 08.00 Registracija udeležencev
08.00 - 08.15 Uvodni nagovor predsednice društva
08.15 - 09.00 Sistemi vodenja kakovosti, mag. Zdenka Gomboc, prof. zdr.vzg.,
Kaj je sistem nasploh in kaj so sistemi kakovosti, zahteve standardov
Kakovosti, procesni pristop, ciklus nenehnih izboljšav
09.00 - 09.45 Orodja in metode za doseganje kakovosti in varnosti, mag. Marija Zrim, standardi, klinične poti, kazalniki kakovosti, varnostni pogovori /vizite
09.45 - 10.15 Odmor
10.15 -11.00 Varnostni zapleti z vidika zdravstvene in babiške nege, Suzana Šuklar dipl. m. s. univ. dipl. org
Vzpostavitev in vodenje, izboljševanje kazalnikov kakovosti
Redni in izredni nadzori, notranja in zunanja presoja
11.00 - 11.45 Preventivni, korektivni in korekcijski ukrepi za izboljšanje kakovosti v praksi, Nataša Kreft, mag.zdr.-soc. manag.
11.45 - 12.30 Komunikacija v zdravstvu, Metka Lipič Baligač, mag. zdr. nege
Proces in načini komuniciranja, komunikacija s pacienti in svojci,
Med poklicno komuniciranje, komuniciranje z javnostjo, mediacijska pisarna
12.30 - 13.15 Odmor
13.15 - 14.00 Merjenje zadovoljstva uporabnikov, prim.asist. Daniel Grabar,dr.med. spec.
Pohvale/ pritožbe, pritožbene poti, reševanje pritožb in nezadovoljstva,
Pobude zaposlenih
14.00 - 14.45 Obvladovanje okužb v zdravstvu, Marija Kohek, M.Sc.(Austrija),dipl.m.s.
Poti širjenja okužb in preprečevanje okužb, higiena rok in ustrezna uporaba
varovalnih sredstev, ukrepi standardne izolacije, obvladovanje tveganj na področju preprečevanja okužb v zdravstvu
14.45 Razprava in zaključek ter podelitev potrdil

Splošne informacije

Strokovno izobraževanja je iz področja obveznih in priporočenih vsebin za vse zaposlene v ZNO.

Program je usklajen z obveznimi vsebinami Kakovost in varnost v zdravstvu – 17. člen Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, UL RS 84/2014.

Strokovno izobraževanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj ter vrednotenja za licenčne in pedagoške točke pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 eur z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 eur z vključenim DDV, razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin).

Člani  DMSBZT Pomurja imajo 100 % popust (razliko do polne cene kotizacije društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.)

Prijave

Prosimo, da se prijavite najpozneje do 10.11.2018 preko spletne strani DMSBZT Pomurja – www.drustvo-mszt-pomurja.si ali preko e- prijavnice Zbornice –Zveze.

Dodatne informacije

Dragica Jošar, dragica.josar@gmail.com ali na tel. : 031 354 123.

Predsednica DMSBZT Pomurja
Dragica Jošar