Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor
Termin: 
23.02.2018 - 07:30 do 14:00
Lokacija: 
prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor

Program

07.30 – 08.00 Registracija udeležencev
08.00 – 08.30 Nagovor in pozdrav udeležencev strokovnega srečanja, Ksenija Pirš, predsednica regijskega strokovnega DMSBZT Maribor
Namesto uvoda: Kakovost in spremembe – stanje duha?
Osnovna izhodišča kakovosti in varnosti v zdravstvu

08.30 – 09.00 Sistemi vodenja kakovosti, mag. Zdenka Gomboc, prof. zdr. vzg.
Kaj je sistem nasploh in kaj so sistemi kakovosti, Zahteve standardov kakovosti
Procesni pristop
Ciklus nenehnih izboljšav (PDCA)

09.00 – 09.30 Orodja in metode za izboljševanje kakovosti in varnosti, Jožica Tomažič, univ. dipl. org.
Standardi, klinične poti, protokoli, kazalniki kakovosti, MM konference, vzročno posledične analize
Varnostni pogovori/ varnostne vizite

09.30 – 10.00 Odmor s pogostitvijo
10.00 – 10.30 Odkloni/ varnostni zapleti v zdravstveni obravnavi z vidika zdravstvene in babiške nege, Danijela Pušnik, mag. zdr. nege
Vzpostavitev in vodenje ter izboljševanje kazalnikov kakovosti
Redni in izredni nadzori in presoje (notranje in zunanje)

10.30 – 11.00 Ukrepi: sistem preventivnih, korektivnih in korekcijskih ukrepov, mag. Mojca Dobnik
11.00 – 11.30 Komuniciranje v zdravstvu, Ivanka Videčnik, univ. dipl. org.
Proces in načini komuniciranja
Komuniciranje s pacienti in njihovimi svojci,
Medpoklicna komunikacija, Komuniciranje z javnostmi

11.30 – 12.00 Osvežujoč odmor
12.00 – 12.30 Merjenje zadovoljstva uporabnikov, Tamara Lubi, univ. dipl. org.
Pohvale/ Pritožbe, pritožbene poti, pomen ustreznega reševanja nezadovoljstva ali pritožb pacientov in njihovih svojcev
Mnenja in pobude zaposlenih
Mediacijska pisarna

12.30 – 13.30 Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb, Marija Klasinc, dipl. m. s., EOBO
Poti širjenja okužb v zdravstvenih ustanovah in njihovo preprečevanje
Higiena rok in ustrezna uporaba varovalnih sredstev
Ukrepi standardne izolacije   
Obvladovanje tveganj na področju preprečevanja z zdravstvom povezanih okužb

13.30 – 14.00 Razprava, zaključek seminarja s podelitvijo potrdil

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »Kakovost in varnost v zdravstvu« v enem licenčnem obdobju (19. člen Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, Ul RS št. 3/ 2016, z dne 18. 1. 2016) ter v Ul RS, št. 62/2016, z dne 30. 9. 2016 objavljenega Pravilnika o spremembah Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege) ter 2. člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 42/17 z dne 4. 8. 2017).

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.

Kotizacija znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV), razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin. Kotizacija se poravna po izstavljenem računu.

V kolikor stroške izobraževanja krije delodajalec, udeleženec pri registraciji predloži urejen in podpisan potni nalog.

Strokovno izobraževanje je vpisano v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, pod številko 2017 – 175 – 175 in je ovrednoteno z 9 LT.

Prijave

Na izobraževanje se prijavite na www.dmsbzt-mb.si.

Podpredsednica društva                    Predsednica društva
mag. Barbara Donik, l. r.                       Ksenija Pirš, l. r.