Interpretacija EKG zapisa v predbolnišničnem okolju

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu
Termin: 
14.11.2019 - 08:00 do 19:00
Lokacija: 
Dom sv. Jožefa, Plečnikova 29, CELJE
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija reševalcev v zdravstvu

Program

08.00 - 09.00 Registracija udeležencev

Uvodni sklop: Teoretične osnove EKG zapisa
Moderator: Matej Mažič

09.00 - 09.20 Snemanje EKG zapisa:  triki, zmote in pasti, Branko Kešpert, mag. zdr. nege
09.20 - 09.40 Ocena srčnega ritma: postopek šestih korakov, Vitka Vujanović, dr. med.
09.40 - 10.00 12 – kanalni EKG zapis: celosten pogled na srce, Jasna Skamen, dr.med.
10.00 - 10.20 ST spojnica, Jasna Skamen, dr. med.
10.20 - 10.30 Vprašanja in diskusija
10.30 - 11.00 Odmor

I. Sklop: Učne delavnice: prepoznavanje aritmij, akutni koronarni sindrom

Udeleženci so razdeljeni v 4 skupine po seznamu
Koordinator: Tomaž Kavzer

  11:00 - 11:30  11:30 - 12:00 12:00 - 12:30 12:30 - 13:00
Tehnika snemanja EKG zapisa
Branko Kešpert
A B C D
Ocena srčnega ritm
Vitka Vujanović
D A B C
Akutni koronarni sindrom
Jasna Skamen
C D A B
Reanimacija otroka
Matej Mažič
B C D A

13.00 - 14.00 Odmor za kosilo

II. SKLOP: Učne delavnice: urgentno zdravljenje aritmij
Koordinator: Tomaž Kavzer

  14:00 - 14:30 14:30 - 15:00 15:00 - 15:30 15:30 - 16:00
Defibrilacija
Branko Kešpert
A B C D
Elektrokonverzija
Vitka Vujanović
B C D A
Antiaritmiki
Jasna Skamen
C D A B
Zunanji pacing
Matej Mažič
D A B C

16.00 - 16.30 Odmor

III. Sklop: Učne delavnice: simulacije in primeri iz prakse
Koordinator: Tomaž Kavzer

  16:30 - 17:00 17:00 - 17:30
Simulacije srčnega zastoja
Vitka Vujanović, Brano Kešpert
A, B C, D
Simulacije perizastojne srčne motnje
Jasna Skamen, Matej Mažič
C, D A, B

17.40 - 18.10 Preverjanje znanja udeležencev, Izpitna komisija
18.10 - 18.30 EKG – primeri dobre prakse, Matej Mažič, dipl.zn.
18.45 - 19.00 Zaključne misli seminarja, podelitev potrdil, Matej Mažič, dipl.zn., Tomaž Kavzer, dipl.zn.
19.00 Zaključek strokovnega srečanja

  • Strokovno srečanje poteka v obliki predavanj in delavnic.
  • Predavanja so skupna za vse udeležence.
  • Delavnice so ločene za skupine, udeleženci se menjavajo.
  • Preverjanje znanja je teoretično.

Splošne informacije

Seminar je vpisan v register strokovnih izobraževanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Program seminarja je vpisan v register strokovnega izpopolnjevanja pri Zbornici – Zvezi. Komisija za oceno ustreznosti programov strokovnih izpopolnjevanj pri Zbornici – Zvezi je izdala sklep 2019-0703-0703 in priznala udeležencem 10 licenčnih točk za udeležbo na delavnici.

Kotizacija in plačilo
Kotizacija z  vštetim DDV znaša 190 € (članom Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 95 €). V kotizacijo je vštet zbornik predavanj v mapi seminarja, kosilo in osvežitve v odmorih. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0219-14112019. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Prijava

Nujna je prijava na seminar. Od leta 2013 je za vsa izobraževanja, ki jih organizirajo strokovne sekcije Zbornice–Zveze in regijska strokovna društva, uvedena možnost e-prijave. E–prijavnico najdete na strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno – vhod za nečlane in ostale zdravstvene delavce. Na seminar se lahko prijavite tudi po elektronski (tomaz.kavzer@gmail.com) ali običajni pošti na naslov:
       Zdravstveni dom Laško
       Tomaž KAVZER,
       Kidričeva ulica 5b
      3270 Laško

Ob prijavi na seminar obvezno posredujte tudi elektronski naslov udeležencev, da jim bomo lahko predčasno posredovali gradivo. Če se boste prijavili preko portala članov, preverite svoje kontaktne podatke pred potrditvijo prijave.

Dodatne informacije

Dodatne informacije so možne po telefonu 041/608 201 ali  e-pošti  joze.prestor@gmail.com. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico, številko licence in potrdilo o plačani kotizaciji, če ste znesek nakazali na transakcijski račun. Če se niste pravočasno prijavili, potrebujete tudi pisno prijavo z ustreznimi podatki – davčna številka zavoda, žig in podpis uradne osebe.

Število udeležencev je omejeno na največ 40, zato si še pravočasno zagotovite mesto.

Vljudno vabljeni!

PROGRAMSKI ODBOR
Matej Mažič – predsednik
doc. dr. Matej Strnad
Nina Lotrič
Vitka Vujanović

ORGANIZACIJSKI ODBOR
Tomaž Kavzer - predsednik
Branko Kešpert
Jasna Skamen