Interpretacija EKG zapisa v predbolnišničnem okolju

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu
Termin: 
14.03.2018 - 08:00 do 19:00
Lokacija: 
Dom sv. Jožefa, Plečnikova 29, CELJE
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija reševalcev v zdravstvu

Program

08.00 - 09.00 Registracija udeležencev

Uvodni sklop : Teoretične osnove EKG zapisa
Moderator: 
Matej Mažič

09.00 - 09.20 Snemanje EKG zapisa:  triki, zmote in pasti, Branko Kešpert, mag. zdr. nege
09.20 - 09.40 Ocena srčnega ritma: postopek šestih korakov, Vitka Vujanović, dr. med.
09.40 - 10.00 12 – kanalni EKG zapis: celosten pogled na srce, Nina Lotrič, dr.med.
10.00 - 10.20 ST spojnica, Nina Lotrič, dr.med
10.20 - 10.30 Vprašanja in diskusija
10.30 - 11.00 Odmor

I. Sklop – Učne delavnice: prepoznavanje aritmij, akutni koronarni sindrom

13.00 - 14.00 Odmor za kosilo

II. Sklop – Učne delavnice: urgentno zdravljenje aritmij

III. Sklop – Učne delavnice: simulacije in primeri iz prakse

17.40 - 18.10 Preverjanje znanja udeležencev, Izpitna komisija
18.10 – 18.30 EKG – primeri dobre prakse, Matej Mažič, dipl.zn.
18.45 - 19.00 Zaključne misli seminarja, podelitev potrdil, Matej Mažič, dipl.zn., Tomaž Kavzer, dipl.zn.
19.00 Zaključek strokovnega srečanja

  • Strokovno srečanje poteka v obliki predavanj in delavnic.
  • Predavanja so skupna za vse udeležence.
  • Delavnice so ločene za skupine, udeleženci se menjavajo.
  • Preverjanje znaja je teoretično.

Splošne informacije

Seminar je vpisan v register strokovnih izobraževanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.
Program seminarja je že vrednoten pri Zbornici – Zvezi s sklepom I-2018-72-72 in udeležencem prinese 10 licenčnih oziroma 10 pedagoških točk za udeležbo.

Kotizacija

Kotizacija z  vštetim DDV znaša 190 € (članom Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 95 €). V kotizacijo je vštet zbornik predavanj v torbici seminarja, kosilo in osvežitve v odmorih. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0219-14032018. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Prijava

Nujna je prijava na seminar. Od leta 2013 je za vsa izobraževanja, ki jih organizirajo strokovne sekcije Zbornice–Zveze in regijska strokovna društva, uvedena možnost e-prijave. E–prijavnico najdete na strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno – vhod za nečlane in ostale zdravstvene delavce. Na seminar se lahko prijavite tudi po elektronski (tomaz.kavzer@gmail.com) ali običajni pošti na naslov:

Zdravstveni dom Laško, Reševalna postaja
Tomaž KAVZER
Kidričeva ulica 5b
3270 Laško

Ob prijavi na seminar obvezno posredujte tudi elektronski naslov udeležencev, da jim bomo lahko predčasno posredovali gradivo. Če se boste prijavili preko portala članov, preverite svoje kontaktne podatke pred potrditvijo prijave.

Dodatne informacije

Dodatne informacije so možne po telefonu 041/314 362 ali  e-pošti  tomaz.kavzer@gmail.com. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico, številko licence in potrdilo o plačani kotizaciji, če ste znesek nakazali na transakcijski račun. Če se niste pravočasno prijavili, potrebujete tudi pisno prijavo z ustreznimi podatki – davčna številka zavoda, žig in podpis uradne osebe.

Število udeležencev je omejeno na največ 40, zato si še pravočasno zagotovite mesto.

Vljudno vabljeni!

Programski odbor                                                                              Organizacijski odbor
Matej Mažič – predsednik                                                                  Tomaž Kavzer - predsednik
doc. dr. Matej Strnad                                                                            Branko Kešpert
Nina Lotrič                                                                                             Jože Prestor
Vitka Vujanović