Etika in zakonodaja v zdravstvu, modul licenca

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica v sodelovanju z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje
Termin: 
10.11.2018 - 08:30 do 14:55
Lokacija: 
Dvorana prve slovenske vlade Ajdovščina, Trg 1. slovenske vlade, 5270 Ajdovščina

 

Program

08.30 - 09.00 Registracija udeležencev
09.00 - 10.30 Splošna načela etike v zdravstvu (etične teorije: deontološka etika, etika vrlin, etika skrbi, etika za prihodnost), profesionalne vrednote, Darinka Klemenc, dipl. m. s.
10.30 - 11.15 Morala kot skupek pravil, norm, predpisov (modeli morale v zdravstveni negi, načela Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeksa za babice Slovenije, podoba/lik medicinske sestre/babice)
Analiziranje etičnih problemov v praksi zdravstvene in babiške nege, Darinka Klemenc, dipl. m. s.
11.15 - 11.40 Odmor s pogostitvijo
11.40 - 12.25 Pacientove pravice in njihovo uveljavljanje po ZPacP, dr. Iztok Štefanec, univ.dipl. prav.
12.25 - 13.10 Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti
Izvajalci zdravstvenega varstva,
Nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in finančno nadzorstvo)
Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (samostojnost dela in odgovornost), dr. Iztok Štefanec, univ.dipl. prav.
13.10 - 13.55 Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja
Odgovornost za kršitev delovnih obveznosti- disciplinska in materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega razmerja
Kazenska in odškodninska (materialna) odgovornost, dr. Iztok Štefanec, univ.dipl. prav.
13.55 - 14.55 Družbena skrb za zdravje in realizacija-plan, Vloga zdravstvenih delavcev, Strokovnih združenj in zbornic, določitev kolektivne pogodbe, Darinka Klemenc, dipl.m.s.

Splošne informacije

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.

Kotizacija znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV), razliko do polne cene društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin. Kotizacija se poravna po izstavljenem računu.

Prijave in dodatne informacije

Na strokovno srečanje se prijavite preko e-prijavnice Zbornice-Zveze. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico.

Vljudno vabljeni!