Sporočilo za javnost: V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje v Sežani poteka 1. tečaj ATCN - Tečaj dodatnih postopkov zdravstvene nege pri obravnavi ogroženega poškodovanca

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Ljubljana, 9. 9. 2016

Sporočilo za javnost:

V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje v Sežani poteka 1. tečaj  ATCN - Tečaj dodatnih postopkov zdravstvene nege pri obravnavi ogroženega poškodovanca

V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje v Sežani od četrtka, 8. 9. 2016, do sobote, 10. 9. 2016, poteka 1. tečaj Advanced Trauma Care for Nurse – ATCN (Tečaj dodatnih postopkov zdravstvene nege pri obravnavi ogroženega poškodovanca), ki ga organizira Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci pod okriljem Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije v sodelovanju z Zdravniškim društvom ATLS Slovenija. Na tečaju sodelujejo diplomirane medicinske sestre in diplomirani zdravstveniki iz Urgentnih centrov osmih splošnih bolnišnic in obeh  Univerzitetnih kliničnih centrov.

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci deluje na področju oskrbe najnujnejših pacientov že 20 let. Skozi vsa leta združuje medicinske sestre in zdravstvene tehnike, ki se v svojem okolju na primarnem, sekundarnem ali terciarnem nivoju srečujejo z življenjsko ogroženimi oz. urgentnimi pacienti. Strokovna sekcija je pred več kot enim letom skupaj z Zdravniškim društvom ATLS in Society of Trauma Nurses (ZDA) pričela z aktivnostmi za izvajanje tečaja Advanced Trauma Care for Nurse (ATCN) v Sloveniji. Tečaj je nastal kot odgovor na želje in potrebe izvajalcev zdravstvene nege po dodatnem znanju pri oskrbi poškodovancev. V tujini tečaj ATCN poteka že več kot petnajst let in ga izvajajo v številnih državah v Evropi in v svetu. Marca 2016 je Michael Glenn, predsednik Society of Trauma Nurses in vodja ATCN za vpeljavo tečajev izven Združenih držav Amerike, v prisotnosti dr. Romana Koširja, predsednika Zdravniškega društva ATLS Slovenija, podpisal Sporazum o sodelovanju (Memorandum of  Understanding). Na podlagi sklenjenega sporazuma je Zbornica – Zveza pridobila licenco za organiziranje strokovnega izpopolnjevanja  za izvajanje tečaja ATCN.

Tečaj je namenjen vsem diplomiranim medicinskim sestram/diplomiranim zdravstvenikom, ki želijo nadgraditi svoje znanje in praktične veščine pri oskrbi življenjsko ogroženega poškodovanca. Tečaj ATCN običajno poteka sočasno s tečajem Advanced Trauma Life Support (ATLS), ki je namenjen zdravnikom, ki se pri svojem delu srečujejo z oskrbo hudo poškodovanih. Na teh tečajih so do sedaj diplomirane medicinske sestre/diplomirani zdravstveniki sodelovali le kot opazovalci. Tečaj dodatnih postopkov zdravstvene nege pri obravnavi ogroženega poškodovanca – ATCN je razdeljen na teoretični in praktični del. Teoretični del je skupen za medicinske sestre in zdravnike. Praktični del obsega vaje glavnih in neposredno življenje rešujočih posegov in postopkov. Je interaktiven,  tečajniki intenzivno sodelujejo in rešujejo primere poškodovancev s pomočjo primerov (case scenario) od začetne do končne oskrbe ali premestitve. Ta del sintetizira vse pridobljeno znanje in ga zaokroži v smiselno celoto skozi simulacijo realnih situacij. Na prvem tečaju v Sežani tokrat sodelujejo tudi vabljeni tuji inštruktorji, ki prihajajo iz Švice in Francije. V nadaljevanju bodo tečaje izvajali usposobljeni slovenski inštruktorji.

Slovenija se priključuje sedmim državam v Evropi, ki že imajo vpeljan tečaj ATCN. Uvedba in izvajanje tečaja je pomembna za celotno zdravstveno stroko, še posebej pa za področje urgentne zdravstvene nege in oskrbe. Tečaj je zelo aktualen tudi zaradi trenutnih dogajanj po svetu, kjer prihaja do množičnih nesreč in večjega števila poškodovancev. Pacienti, ki potrebujejo nujno medicinsko pomoč in oskrbo, upravičeno pričakujejo kakovostno, varno in učinkovito obravnavo, ne glede na izobrazbo zdravstvenega delavca. Znanje in izkušnje, pridobljene s tečajem, omogočajo kakovosten timski pristop, ki je en od pogojev za dobro zdravljenje in uspešno vrnitev k aktivnemu življenju. Zato smo prepričani, da je uvedba tečaja ATCN pomemben dosežek za vse in se zahvaljujemo vsem, ki so na različne načine pomagali ali še bodo, da je mednarodno priznani tečaj zaživel tudi v slovenskem prostoru.

Vida Bračko,                                                                                                               Monika Ažman,
predsednica Sekcije medicinskih sester                                                    predsednica Zbornice - Zveze
in zdravstvenih tehnikov v urgenci