Aktivnosti sekcije

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji si je zadala kot eno izmed prednostnih nalog organizacijo strokovnih srečanj in učnih delavnic. Pri tem sodeluje z drugimi sekcijami medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov ter zdravniškimi društvi. Pripravlja tudi dlavnice za bolnike in njihove svojce. Vsako leto aktivno sodeluje pri pripravi Dneva promocije srčnega popuščanja. Povezuje se z Društvom za zdravje srca in žilja.

Na pobudo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, ki delujejo v delovnih okoljih kjer obravnavajo bolnike s srčnim popuščanjem je bila 30. novembra 2010 ustanoviljena Skupina medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov za zdravstveno vzgojo bolnika s srčnim popuščanjem. Le-ta povezuje medicinske sestre v slovenskem prostoru, ki delujejo na  področju zdravstvene vzgoje bolnikov s srčnim popuščanjem v ambulantah za srčno popuščanje in na kardioloških oddelkih. Skupina si je za nalogo zadala pripravo enotnih navodil pri obravnavi bolnika s srčnim popuščanjem, na področju zdravstvene vzgoje. Bolnika želimo čim bolj aktivno vključiti v proces zdravstvene vzgoje in ga tako pripeljati do tega, da bo svojo bolezen sprejel in znal z njo čim bolj kakovostno živeti. Kot eno izmed zelo pomembnih nalog vidi tudi organizacijo in pripravo strokovnih srečanj ter delavnic za medicinske sestre in laično javnost. Ter povezovanje s tujino. Skupino vodi Renata Lošić, dipl. m. s. (UKC Maribor, Oddelek za kardiologijo in angiologijo).

21. novembra 2012 je bila pri sekciji ustanovjena Skupina medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v srčno-žilni invazivni diagnostiki. Delovna skupina se sestaja z namenom povezovanja in izmenjave izkušenj, poenotenja negovalne dokumentacije in navodil za negovalne postopke in intervencije ter izdelavo protokolov za določene aktivnosti na področju srčo-žilne invazivne diagnostike. S tem želijo na ravni celotne države poenotiti zdravstveno obravnavo v invazivni diagnostiki, zagotoviti varno in kakovostno zdravstevno nego in dvigniti prepoznavnost specialne zdravstvene nege v kardiologiji in angiologiji. Skupino vodi Irena Blažič, dipl. m. s.  (Splošna bolnišnica Izola, Interni B oddelek).

V okviru Zbornice – Zveze se sekcija aktivno vključuje v reševanje aktualnih problemov in zastopata vse kolegice in kolege, ki delujejo na področju, ki ga pokriva. V prihodnosti vidi velik izziv v pripravi kliničnih specializacij in specialnih znanj ter podelitvi kompetenc medicinskim sestram pri opravljanju del, ki jih že danes izvajajo v praksi in se prikrivajo s področjem delovanja zdravnika. Seveda je to vezano na ustrezno formalno izobraževanje, nenehno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje ter spotno preverjanje znanja.

Aktivno sodeluje pri pripravi nacionalnih protokolov, ki jih vodi skupina za nacionalne protokole pri Zbornici – Zvezi.