Register

Register izvajalcev zdravstvene ali babiške nege in licenca

I. Postopek vpisa v register izvajalcev zdravstvene ali babiške nege oziroma postopek vpisa v register in podelitev licence

Vsebino in obliko ter postopek vpisa v register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege  pogoje za vpis in izbris iz registra, ureja Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (Uradni list RS, št. 3/16, v nadaljnjem besedilu: Pravilnik).

1) Kdo odloča o vpisu v register
O vpisu v register oziroma o vpisu v register in podelitvi licence odloča na podlagi podeljenega javnega pooblastila Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zbornica - Zveza), Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana.

Zbornica – Zveza odloča v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek.

2) Izvajalci, ki so vpisani v register
V register so vpisani izvajalci zdravstvene ali babiške nege s srednjo poklicno oziroma strokovno izobrazbo, ki so določeni v 2. členu Pravilnika:

 • tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege, zdravstveni tehnik/zdravstvena tehnica, medicinska sestra,
 • medicinska sestra babica,
 • bolničar negovalec/bolničarka negovalka.

3) Izvajalci, ki so vpisani v register in imajo veljavno licenco
V register so vpisani in morajo imeti veljavno licenco izvajalci zdravstvene ali babiške nege z višjo oziroma visoko strokovno izobrazbo oziroma izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje, ki so določeni v Odredbi o seznamu izvajalcev zdravstvenih poklicev, ki morajo biti vpisani v register in imeti veljavno licenco (Uradni list RS, št. 16/13) in v 2. členu Pravilnika:

 • diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik,
 • diplomirana babica/diplomirani babičar,
 • višja medicinska sestra/višji zdravstveni tehnik/višji medicinski tehnik.

4) Postopek vpisa v register oziroma postopek vpisa v register in podelitve licence
Izvajalci zdravstvene oziroma babiške nege s srednjo poklicno ali strokovno izobrazbo:

 • izpolnijo obrazec  vloge za vpis v register, ki je objavljen na naslednji povezavi,
 • vložijo vlogo pri Zbornici – Zvezi v 30 dneh po opravljenem strokovnem izpitu.

Izvajalci zdravstvene ali babiške nege z višjo oziroma visoko strokovno izobrazbo oziroma izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje:

 • izpolnijo obrazec  vloge za vpis v register in podelitev licence, ki je objavljen na naslednji povezavi,
 • vložijo vlogo pri Zbornici – Zvezi po končanem študiju oziroma pred prvo zaposlitvijo v dejavnosti zdravstvene oziroma babiške nege.

5) Kaj obsega vloga?
Vloga za vpis v register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege sestavljajo naslednji dokumenti:

 • izpolnjenobrazec  vloge za vpis v register,
 • fotokopija spričevala o zaključku srednje šole - fotokopija spričevala o poklicni maturi,
 • fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
 • fotokopija osebnega dokumenta,
 • potrdilo o plačani upravni taksi.

Vloga za vpis v Register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege in podelitve licence sestavljajo naslednji dokumenti:

 • izpolnjen obrazec  vloge za vpis v register in podelitev licence,
 • fotokopija originalne diplome,
 • fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,*
 • fotokopija osebnega dokumenta,
 • potrdilo o plačani upravni taksi.

* V primeru, da je kandidat zaključil izobraževanje skladno z Direktivo 2005/36/ES in mu strokovnega izpita ni bilo treba opravljati, pošlje namesto potrdila o opravljenem strokovnem izpitu fotokopijo priloge k diplomi.

Vloga se posreduje ali prinese osebno na naslov Zbornice - Zveze, Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana.

6) Kako je s plačilom upravne takse?

Upravna taksa v vrednosti 22,60 evra se nakaže na račun Ministrstva za zdravje RS, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, podračun JFP, št. računa 01100 - 1000315637 in sklic 11 27111 - 7111002-16 (za plačilo iz tujine SWIFT: BSLJSI2X, IBAN: SI56 01100 – 1000315637, delivery account 11 27111 - 7111002-16).

Dokazilo o plačani upravni taksi se posreduje skupaj z vlogo.

7) Ali mora izvajalec pridobiti potrdilo o nekaznovanosti?

Potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje Zbornica - Zveza pridobi po uradni dolžnosti.

8) Kam se posreduje vloga?

Vloga se posreduje ali prinese osebno na naslov Zbornice – Zveze, Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana.

9) Uradne ure in kontaktni podatki Zbornice - Zveze

 • torek: od 9.00 do 11.00
 • sreda: od 9.00 do 11.00
 • četrtek: od 9.00 do 11.00 in od 14.00 - 17.00

Kontaktna oseba: Urška Glavinac
E-pošta: register.licenca@zbornica-zveza.si

II. Zakonske osnove

Zdravstveni delavec lahko samostojno opravlja vsako delo, za katero ima ustrezno izobrazbo in je zanj usposobljen ter ima na razpolago ustrezno opremo. Za svoje delo prevzema etično, strokovno, kazensko in materialno odgovornost (55. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti, Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZZDej).

Zdravstveno dejavnost lahko opravljajo zdravstveni delavci, ki imajo ustrezno strokovno izobrazbo, so strokovno usposobljeni za samostojno opravljanje dela v svojem poklicu in izpolnjujejo druge pogoje (kvalifikacija), določene s tem zakonom in z drugimi predpisi (prvi odstavek 62. člena ZZDej).

Za samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti morajo biti izvajalci posameznih zdravstvenih poklicev oziroma s posameznih področij vpisani v register in imeti veljavno licenco. Poklice in področja, za katere velja to določilo, v posebnem seznamu določi minister, pristojen za zdravje, pri čemer poleg načela smotrnosti upošteva zahtevano stopnjo izobrazbe in odgovornost za odločitve, ki vplivajo na zdravstveno obravnavo, ter razvoj medicinske doktrine in medicinske tehnologije pri varovanju zdravja, preprečevanju, odkrivanju in zdravljenju bolnikov in poškodovancev. Nalogi vodenja registra in podeljevanja licenc lahko minister, pristojen za zdravje, podeli zbornici ali strokovnemu združenju (šesti odstavek 64. člena ZZDej).

III. Pooblastilo Zbornice - Zveze

Zbornica ali strokovno združenje, ki mu minister, pristojen za zdravje, podeli pooblastilo, opravlja kot javno pooblastilo naslednje naloge: vodi register izvajalcev posamezne zdravstvene dejavnosti, izdaja potrdila o vpisu in izbrisu iz registra za zasebne izvajalce, izvaja strokovni nadzor s svetovanjem, izdaja, podaljšuje in odvzema licence izvajalcem posamezne zdravstvene dejavnosti, načrtuje specializacije in specialistične izpite, v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, izda pravilnike, s katerimi podrobneje uredi področje, na katerem izvaja naloge javnega pooblastila, v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, določa priporočene tarife za izvajalce. Pri izvajanju nalog zbornica ali strokovno združenje upošteva zakon, ki ureja splošni upravni postopek in zakon, ki ureja upravni spor. Zoper odločitev zbornice oziroma strokovnega združenja je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za zdravje. Izvajanje nalog, ki jih zbornica oziroma strokovno združenje opravlja kot javno pooblastilo, nadzira ministrstvo, pristojno za zdravje (87. c. člen ZZDej).

Na podlagi 87. e člena ZZDej, na podlagi obrazložene pobude Zbornice -Zveze je Ministrstvo za zdravje RS izdalo odločbo številka 014-11/2014/30 z dne 11. 8. 2015, s katero je Zbornici – Zvezi podelilo javno pooblastilo za obdobje treh let.

Na podlagi podeljenega javnega pooblastila Zbornica – Zveza:

 1. vodi register izvajalcev zdravstvene ali babiške nege,
 2. izdaja, podaljšuje in odvzema licence izvajalcem zdravstvene ali babiške nege,
 3. izvaja strokovni nadzor s svetovanjem,
 4. načrtuje specializacije in specialistične izpite,
 5. izdaja pravilnike, s katerimi se podrobneje uredi področje javnih pooblastil.