Razpis za volitve v Sekciji MS in ZT v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Sekcija MS in ZT v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji

Strokovna sekcija MS in ZT v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji (v nadaljnjem besedilu: sekcija) pri Zbornici - Zvezi je na podlagi 13. in 15. člena Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice – Zveze in v skladu s Pravilnikom o volitvah in imenovanjih Zbornice - Zveze, na svoji 12. redni seji 5. 10. 2018, sprejela sklep o razpisu volitve za štiriletno obdobje od 2019 do 2023 za predsednika/co strokovne sekcije in za člane/članice izvršnega odbora (8 mest).

Za mandatno obdobje 2019-2023 se voli:

 1. Predsednika/co sekcije (1 mesto)
 2. Člane/ce izvršilnega odbora (8 mest)


Razpisni pogoji:

Za funkcijo predsednika/co Sekcije MS in ZT v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji:

 • član Zbornice - Zveze najmanj 10 let;
 • redno zaposlen na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 10 let.

Za funkcijo člana/ico Sekcije MS in ZT v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji:

 • član Zbornice – Zveze najmanj 5 let;
 • redno zaposlen na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 5 let.

Kandidat/ka naj vloži:

 • Pisno kandidaturo, iz katere je razvidno, za katero funkcijo kandidira;
 • Življenjepis z navedbo izobrazbe ter delovnih izkušenj;
 • Dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju v Sloveniji 10 oz. 5 let;
 • Izjavo, da je član/ica Zbornice – Zveze in koliko časa;
 • Kandidat/ka za člana/ico izvršilnega odbora sekcije naj navede, iz katere regije v Sloveniji prihaja in jo želi zastopati ter na katerem strokovnem področju dela;
 • Kandidat/ka za predsednika/ico izvršilnega odbora sekcije predloži osebni pogled na delovanje strokovne sekcije in cilje ter vizijo za prihodnost delovanja strokovne sekcije.

Posamezni kandidat lahko obenem vloži kandidaturo za predsednika in za člana izvršnega odbora strokovne sekcije. V omenjenem primeru se na volilni seji najprej izvedejo volitve predsednika ter nato volitve članov izvršnega odbora strokovne sekcije, pri katerih sodeluje tudi tisti kandidat za člana izvršnega odbora, ki ni bil izvoljen za predsednika.

Pri izbiri članov izvršnega odbora sekcije se upošteva regijski in strokovni princip.

Kandidati pošljejo prijave na sedež volilno – kandidacijske komisije do vključno 8. 3. 2019 v zaprti kuverti s pripisom: »Volitve Sekcija MS in ZT anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji- Ne odpiraj!« na naslov: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana.

Komisija za volitve Sekcije MS in ZT anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji bo pregledala vse prispele kandidature in upoštevala samo tiste, ki bodo ustrezale razpisnim pogojem ter bodo prispele v razpisanem roku.

Volitve bodo izvedene 17.5.2019 na seminarju strokovne sekcije.

Lep pozdrav!

Predsednik strokovne sekcije
Dejan Doberšek