Razpis za volitve v Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci

Razpis za volitve predsednika/ce in članov/ic izvršnega odbora strokovne Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci

Na podlagi Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice - Zveze in v skladu s Pravilnikom o volitvah in imenovanju Zbornice - Zveze razpisuje Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci volitve za predsednika/co in člane/ice (8) izvršnega odbora za mandatno obdobje 2015 – 2019.

Razpisni pogoji:

  • Redna zaposlitev na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 10 let za funkcijo predsednika/ce in najmanj 5 let za funkcijo člana/ice izvršnega odbora strokovne sekcije.
  • Članstvo v Zbornici - Zvezi najmanj 10 let za funkcijo predsednika/ce in najmanj 5 let za funkcijo člana/ice izvršnega odbora.

Kandidat/ka naj vloži:

  • Pisno kandidaturo, iz katere je razvidno, za katero funkcijo kandidira, življenjepis z navedbo strokovne izobrazbe, delovnih izkušenj in dosedanjih aktivnosti na ožjem strokovnem področju.
  • Dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 10 let oziroma 5 let.
  • Izjavo, da je član/ica Zbornice – Zveze.
  • Vizijo – osebni pogled na delovanje strokovne sekcije in cilje, ki jih želi doseči v naslednjem mandatnem obdobju (za funkcijo predsednika/ce).

Pri izvolitvi članov izvršnega odbora se upoštevata regijsko in strokovno načelo. Vloge s potrebnimi dokazili pošljite v zaprti ovojnici na sedež volilno kandidacijske komisije na naslov: Zbornica - Zveza, Ob železnici 30 a, 1000 Ljubljana s pripisom: »Volitve Sekcije MS in ZT v urgenci - NE ODPIRAJ«.
Rok za oddajo kandidature je do vključno 15. 8. 2015. Volilna komisija bo pregledala vse pravočasno prispele prijave in izdelala kandidacijsko listo. Volitve bodo izvedene na strokovnem srečanju 15. - 16. 10. 2015 v Čatežu.

Vida Bračko, predsednica strokovne sekcije