Razpis za volitve predsednika/co in 7 članov/ic izvršnega odbora (IO) strokovne Sekcije MS in ZT v medicini dela, prometa in športaZbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana, tel. +01/544 54 80; e-naslov tajnistvo@zbornica-zveza.si
www.zbornica-zveza.si

 


Razpis za volitve predsednika/co in 7 članov/ic izvršnega odbora (IO) strokovne Sekcije MS in ZT v medicini dela, prometa in športa

 

Strokovna Sekcija MS in ZT v medicini dela, prometa in športa, ki deluje v okviru Zbornice - Zveze, je na svoji 1. korespondenčni seji IO 14. 2. 2019 sprejela sklep o izvedbi volitev predsednice in članov izvršilnega odbora za obdobje 2019 – 2023, za obdobje štirih(4) let

1. Voli se predsednika/ca in sedem (7) članov/ic Izvršnega odbora (IO) strokovne sekcije, glede na regionalno zastopanost in zastopanost v delovnih skupinah strokovne sekcije.
2. Rok za prijavo kandidatov je 13.9.2019
3. Volilna komisija bo po navedenem roku izdelala listo kandidatov za predsednika in člane izvršilnega odbora, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje.
4. Volitve in potrditev novega predsednika/ce in članov/ic IO bodo izvedene v mesecu septembru 2019 na strokovnem srečanju.


Razpisni pogoji
Za funkcijo predsednika strokovne Sekcije MS in ZT v medicini dela, prometa in športa
• član Zbornice -Zveze najmanj 10 let;
• redno zaposlen na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 10 let.

Za funkcijo člana izvršilnega odbora strokovne Sekcije MS in ZT v medicini dela, prometa in športa
• član Zbornice -Zveze najmanj 5 let;
• redno zaposlen na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 5 let.
 
Kandidat naj vloži:
• Pisno kandidaturo, iz katere je razvidno, za katero zastopanost v strokovni sekciji kandidira, z navedbo strokovne izobrazbe, morebitne dodatne izobrazbe, delovne izkušnje, dosedanje aktivnosti na ožjem strokovnem področju ter podatke o članstvu v Zbornice – Zveze;
• Dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju v Sloveniji
• Vizijo delovanja strokovne sekcije MS in ZT v medicini dela, prometa in športa predsednik/ca (glavne usmeritve za delo v naslednjem mandatu ), član/ica  izvršnega odbora pa področje, kjer bi lahko največ prispeval/a v strokovni sekciji(izobraževanje, standardi, raziskovalno delo…)
 
Kandidati pošljejo prijave na sedež volilno – kandidacijske komisije do vključno 13.9.2019 v zaprti ovojnici s pripisom: »Volitve Sekcija MS in ZT v medicini dela, prometa in športa«- Ne odpiraj!« na naslov: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana
 
Komisija za volitve Sekcije MS in ZT v medicini dela, prometa in športa bo pregledala vse prispele kandidature in upoštevala samo tiste, ki bodo ustrezale razpisnim pogojem ter bodo prispele v razpisanem roku.

Lep pozdrav!
Predsednica strokovne sekcije, MDPŠ:
Doc. dr. Nevenka Šestan, viš.m.s., univ.dipl.org.