Razpis za volitve predsednika/ce in članov/ic izvršnega odbora strokovne Sekcije MS in ZT v zobozdravstvu

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu

Razpis za volitve predsednika/ce in članov/ic izvršnega odbora strokovne Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu

Na podlagi Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice - Zveze in v skladu s Pravilnikom o volitvah in imenovanju Zbornice - Zveze razpisuje Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu volitve za     mandatno obdobje 2016 – 2020 za:

  1. predsednika/co Sekcije MS in ZT v zobozdravstvu in
  2. člane/ice (8) izvršnega odbora Sekcije MS in ZT v zobozdravstvu.

Razpisni pogoji:

  • Redna zaposlitev na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 10 let za funkcijo predsednika/ce in najmanj 5 let za funkcijo člana/ice izvršnega odbora strokovne sekcije.
  • Članstvo v Zbornici - Zvezi najmanj 10 let za funkcijo predsednika/ce in najmanj 5 let za funkcijo člana/ice izvršnega odbora.

Kandidat/ka naj vloži:

  • Pisno kandidaturo, iz katere je razvidno, za katero funkcijo kandidira, življenjepis z navedbo strokovne izobrazbe, delovnih izkušenj in dosedanjih aktivnosti na ožjem strokovnem področju.
  • Dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 10 let oziroma 5 let.
  • Izjavo, da je član/ica Zbornice – Zveze.
  • Vizijo – osebni pogled na delovanje strokovne sekcije in cilje, ki jih želi doseči v naslednjem mandatnem obdobju (za funkcijo predsednika/ce).

Pri izvolitvi članov izvršnega odbora se upoštevata regijsko in strokovno načelo.

Vloge s potrebnimi dokazili pošljite v zaprti ovojnici na sedež volilno kandidacijske komisije na naslov: Zbornica - Zveza, Ob železnici 30 a, 1000 Ljubljana s pripisom:
»Volitve Sekcije MS in ZT v zobozdravstvu - NE ODPIRAJ«.

Rok za oddajo kandidature je do vključno 29. 2. 2016.

Volilna komisija bo pregledala vse pravočasno prispele prijave in izdelala kandidacijsko listo. Volitve bodo izvedene na strokovnem srečanju 8. - 9. 4. 2016 v Rimskih termah.

Posamezni kandidat lahko istočasno vloži kandidaturo za predsednika in za člana izvršnega odbora strokovne sekcije. V omenjenem primeru se na volilni seji najprej izvedejo volitve predsednika ter nato volitve članov izvršnega odbora strokovne sekcije, pri katerih sodeluje tudi tisti kandidat za člana izvršnega odbora, ki ni bil izvoljen za predsednika.

Marina Čok, predsednica strokovne sekcije