Razpis za volitve predsednika in članov izvršnega odbora strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji


Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza strokovnih  društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30A, Ljubljana
www.zbornica-zveza.si

RAZPIS ZA VOLITVE PREDSEDNIKA IN ČLANOV IZVRŠNEGA ODBORA STROKOVNE SEKCIJE MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV V KIRURGIJI


Strokovna sekcija MS in ZT v kirurgiji (v nadaljnjem besedilu: sekcija) pri Zbornici - Zvezi je na podlagi 13. in 15. člena Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice – Zveze in v skladu s Pravilnikom o volitvah in imenovanjih Zbornice - Zveze, zaradi poteka mandata predsednici in članom izvršnega odbora, na svoji redni seji 7. 11. 2018 v Ljubljani, sprejela sklep o razpisu volitve za naslednje štiriletno obdobje (2019-2023) za predsednika strokovne sekcije in za člane člane/članice izvršnega odbora (8 mest).
Za mandatno obdobje 2019-2023 se voli:
1.   predsednika/predsednico sekcije (1 mesto)
2.   člane/članice izvršnega odbora (8 mest).

RAZPISNI POGOJI

Za predsednika/predsednico:
• član/ica Zbornice – Zveze najmanj deset let,
• redno zaposlen/a na ožjem strokovnem področju kirurške zdravstvene nege v Sloveniji najmanj deset let.

Za člana/ico izvršnega odbora:
• član/ica Zbornice – Zveze najmanj pet let,
• redno zaposlen/a na ožjem strokovnem področju kirurške zdravstvene nege v Sloveniji najmanj pet let.

Pri izbiri članov izvršnega odbora sekcije se upošteva regijski in strokovni princip.

Kandidat/ka naj vloži
-    Pisno kandidaturo, iz katere je razvidno, za katero funkcijo kandidira
-    Življenjepis z navedbo izobrazbe, delovnih izkušenj ter podatkov o morebitnem strokovnem delovanju
-    Dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju v Sloveniji 10 oz. 5 let
-    Izjavo, da je član/ica Zbornice – Zveze in koliko časa
-    Kandidat/ka za predsednika/co sekcije naj predloži vizijo delovanje sekcije MS in ZT v kirurgiji s poudarkom na ciljih, ki bi jih morala sekcija doseči oz. za katere si bo kot predsednik/ca sekcije prizadeval/a
-    Kandidat/ka za člana/članico izvršnega odbora sekcije naj predloži kratko vizijo sekcije, kjer bi kot član/ica izvršnega odbora lahko največ prispeval/a (izobraževanje, standardi, raziskovalno delo …). Navedeno naj bo tudi regijsko področje, ki ga želite zastopati.

Kandidati pošljejo vloge na sedež volilne komisije v zaprti ovojnici na naslov Zbornica - Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, s pripisom VOLITVE SEKCIJA MS in ZT v kirurgiji – NE ODPIRAJ!
Volilna komisija bo pregledala vse pravočasno prispele prijave in izdelala kandidacijsko listo. Na volilno listo se uvrstijo kandidati, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in pravočasno vložijo pisno kandidaturo.
Pri izbiri kandidatov za izvršni odbor strokovne sekcije se upošteva regijsko in strokovno načelo.

Posamezni kandidat lahko hkrati vloži kandidaturo za predsednika in za člana izvršnega odbora strokovne sekcije. V omenjenem primeru se na volilni seji najprej izvedejo volitve predsednika ter nato volitve članov izvršnega odbora strokovne sekcije, pri katerih sodeluje tudi tisti kandidat za člana izvršnega odbora, ki ni bil izvoljen za predsednika.

Rok za prijavo kandidatov je do vključno 15. 02. 2019.


Volitve in potrditev predsednika/ce sekcije  bodo izvedene 15. 03. 2019 v Kongresnem centru Thermana Laško.          

Predsednica Sekcije MS in ZT v kirurgiji
Lidija Fošnarič, mag. zdr. nege