Razpis za volitve predsednika in članov izvršnega odbora sekcije MS in ZT v medicini dela, prometa in športa

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v medicini dela, prometa in športa

Strokovna Sekcija MS in ZT v medicini dela, prometa in športa, ki deluje v okviru Zbornice - Zveze, je na svoji 1. redni seji IO 14. 6. 2018 na podlagi Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice – Zveze sprejela sklep o izvedbi volitev predsednice in članov izvršnega odbora za mandatno obdobje 2018 – 2022.

Voli se:
1. predsednika/predsednico sekcije (1 mesto)
2. člane izvršnega odbora (8 mest).

RAZPISNI POGOJI
Za predsednika/predsednico:

  • član/ica Zbornice – Zveze najmanj deset let,
  • redno zaposlen/a na ožjem strokovnem področju v medicini dela, prometa in športa v Sloveniji najmanj deset let.

Za člana/ico izvršnega odbora:

  • član/ica Zbornice – Zveze najmanj pet let,
  • redno zaposlen/a na ožjem strokovnem področju v medicini dela, prometa in športa v Sloveniji najmanj pet let.

Pri izbiri članov izvršnega odbora sekcije se upošteva regijski in strokovni princip.

Kandidat/ka naj vloži:

  • Pisno kandidaturo, iz katere je razvidno, za katero funkcijo kandidira
  • Življenjepis z navedbo izobrazbe ter delovnih izkušenj
  • Dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju v Sloveniji 10 oz. 5 let
  • Izjavo, da je član/ica Zbornice – Zveze in koliko časa
  • Kandidat/ka za predsednika/co sekcije naj predloži vizijo delovanja strokovne sekcija MS in ZT v medicini dela, prometa in športa - glavne usmeritve za delo v naslednjem mandatu
  • Kandidat/ka za člana/ico izvršnega odbora sekcije naj navede, iz katere regije v Sloveniji prihaja in jo želi zastopati ter na katerem področju bi lahko največ prispeval/a v strokovni sekciji (izobraževanje, standardi, raziskovalno delo …)

Posamezni kandidat lahko obenem vloži kandidaturo za predsednika in za člana izvršnega odbora strokovne sekcije. V omenjenem primeru se na volilni seji najprej izvedejo volitve predsednika ter nato volitve članov izvršnega odbora strokovne sekcije, pri katerih sodeluje tudi tisti kandidat za člana izvršnega odbora, ki ni bil izvoljen za predsednika.

Kandidati pošljejo kandidature na sedež volilno – kandidacijske komisije do vključno 12. 9. 2018 v zaprti ovojnici s pripisom: »Volitve Sekcija MS in ZT v medicini dela, prometa in športa«- Ne odpiraj!« na naslov: Zbornica - Zveza, Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana.

Volitve bodo izvedene v mesecu septembru 2018 na strokovnem srečanju.

Komisija za volitve Sekcije MS in ZT v medicini dela, prometa in športa bo pregledala vse prispele kandidature in upoštevala samo tiste, ki bodo ustrezale razpisnim pogojem ter bodo prispele v razpisanem roku.

Predsednica strokovne sekcije MS in ZT v medicini dela, prometa in športa
dr. Nevenka Šestan, viš. m. s., univ. dipl. org.