Razpis za volitve nadomestnega in manjkajočega člana izvršnega odbora Sekcije MS in ZT v onkologiji

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji

Razpis za volitve nadomestnega  in manjkajočega člana izvršnega odbora Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji

V skladu s Pravilnikom o delu strokovnih sekcij (13. in 15. člen)  je Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji, ki deluje v okviru Zbornice Zveze, na svoji redni seji 10.12.2015 sprejela sklep, da razpiše volitve dva (2) nova člana izvršnega odbora za obdobje 2016 - 2018.

Po regijskem načelu in strokovnem načelu se razpiše:

  1. Eno (1) mesto za Osrednjeslovensko regijo
  2. Eno (1) mesto za ostale slovenske regije (razen Gorenjske, Podravske in Savinjske regije)

Razpisni pogoji za člane Izvršnega odbora:

  • Član/ica  Zbornice – Zveze najmanj 5 let,
  • Redna zaposlitev na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 5 let.

Vloga naj vsebuje:

  • Pisno kandidaturo iz katere je razvidno, za katero funkcijo kandidira
  • Življenjepis z navedbo izobrazbe in delovnih izkušenj na ožjem strokovnem področju
  • Dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju v Sloveniji 5 let
  • Izjavo, da je kandidat/ka član/ica Zbornice – Zveze najmanj 5 let
  • Navedbo katero regijo v Sloveniji želi zastopati

Kandidati pošljejo vloge na sedež volilno kandidacijske komisije na Zbornici – Zvezi, Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici s pripisom »VOLITVE Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji NE ODPIRAJ«, o vključno 18.3.2016.

Rok za prijavo kandidatov je do vključno 18. 3. 2016.

Volilna komisija bo po navedenem roku izdelala kandidacijsko listo za člane izvršnega odbora.

Volitve novih dveh članov Izvršnega odbora Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji bodo izvedene 8.4.2016 na Otočcu tekom strokovnega seminarja sekcije (8. – 9. april 2016 AKTUALNO! Onkološke teme in dileme.)

Predsednica strokovne sekcije
Gordana Marinček Garić