Razpis za volitve članov izvršilnega odbora strokovne Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji

Razpis za volitve članov izvršilnega odbora strokovne Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji

V skladu s Pravilnikom o delu strokovnih sekcij Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji, razpisuje volitve za člana/članico izvršilnega odbora sekcije za obdobje 2017 - 2021.

Rok za prijavo kandidatov je 15. 9. 2017 do 12 ure.

Razpisni pogoji za člane izvršnega odbora sekcije:

  • član/ica Zbornice - Zveze najmanj 5 let,
  • redno zaposlen/a na področju hemato - onkologije najmanj 5 let,
  • pri izbiri članov izvršnega odbora sekcije se upošteva regijski in strokovni princip (Štajerska, Primorska, Dolenjska, Celjsko - Savinjska, Ljubljanska in Gorenjska regija).

Vlogo s strokovnim življenjepisom, vizijo in strategijo dela sekcije za naslednja štiri leta, pošljite v zaprti kuverti na sedež volilno kandidacijske komisije na Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezo strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana s pripisom: "VOLITVE Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji - NE ODPIRAJ". Obravnavali bomo vloge, ki bodo prispele na Zbornico - Zvezo do vključno 15. 9 2017 do 12 ure.

Nataša REŽUN, predsednica sekcije