Razpis za volitve članov izvršilnega odbora strokovne Sekcije medicinskih sester v enterostomalni terapiji

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji

Na podlagi 13. in 15. člena Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije - Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje (oktober 2017-2021):

  • za člane izvršnega odbora (3 mesta)

Razpisni pogoji:

  • član/ica Zbornice – Zveze najmanj pet let,
  • redno zaposlen/a na področju zdravstvene nege pacientov s stomo, rano, inkontinenco v Sloveniji najmanj pet let.

Pri izbiri članov izvršnega odbora sekcije se upoštevata regijski in strokovni princip.

Kandidat/ka naj vloži:

  1. Pisno kandidaturo
  2. Življenjepis z navedbo izobrazbe ter delovnih izkušenj.
  3. Dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju v Sloveniji vsaj 5 let.
  4. Izjavo, da je član/ica Zbornice – Zveze in koliko časa.
  5. Obrazložitev področja, kjer bi kot član/ica lahko največ prispeval/a - (utemeljitev vizije  doprinosa k delovanju strokovne sekcije).
  6. Kandidat/ka za člana/ico izvršilnega odbora sekcije naj navede iz katere regije v Sloveniji prihaja in jo želi zastopati.

Priporočila za izbor članov izvršnega odbora:

  • Vizija delovanja Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v enterostomalni terapiji.

Vlogo s prilogami naj kandidati pošljejo na sedež volilno-kandidacijske komisije na Zbornici – Zvezi, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, do vključno 1. oktobra 2017, v zaprti ovojnici s pripisom »Volitve Sekcije medicinskih sester v enterostomalni terapiji – NE ODPIRAJ«. Volilna komisija bo pregledala vse pravočasne prispele prijave in izdelala kandidacijsko listo. Volitve bodo izvedene na rednem jesenskem izobraževanju sekcije, 6. in 7. 10. 2017 v Termah Zreče.

Predsednica sekcije med. sester v enterostomalni terapiji
Renata Batas, dipl. m.s., ET