Razpis za volitve članov in članic IO sekcije MS in ZT v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji- Podaljšanj rok za oddajo vloge

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji,
intenzivni terapiji in transfuziologiji

Spoštovani!
Na podlagi zapisnika volilno kandidacijske komisije in pravnega mnenja strokovnih služb Zbornice - Zveze je Izvršni odbor Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji na 27. korespondenčni seji dne 26.1.2017 sprejel naslednji sklep: Rok za oddajo vlog za dve mesti v IO iz področja anesteziologije se podaljša do vključno 24. februarja 2017.

Člani IO Sekcije MS in ZT v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji so na 27. korespondenčni seji dne 26.1.2017 potrdili sklep za podaljšanje roka oddaje vlog do 24. 2. 2017.

Volitve članov v IO Sekcije MS in ZT v anesteziologije bodo potekale v mesecu marcu 2017.

Dejan Doberšek, predsednik sekcije