Razpis za volitve člana izvršnega odbora sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji

Razpis za volitve člana izvršnega odbora sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji

Na osnovi Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice – Zveze objavlja Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji razpis volitev za člana izvršnega odbora za Primorsko regijo za mandatno obdobje od septembra 2018 (od izvolitve)  do maja 2021:

  • za člana izvršnega odbora za Primorsko regijo (1 mesto).

Razpisni pogoji

Za člana/ico izvršnega odbora:

  • član/ica Zbornice – Zveze najmanj pet let,
  • redno zaposlen/a na področju pulmološke zdravstvene nege v Sloveniji najmanj pet let.

Pri izbiri članov izvršnega odbora sekcije se upošteva regijski in strokovni princip.

Kandidat/ka naj vloži:

  • Pisno kandidaturo, iz katere je razvidno, iz katere regije v Sloveniji prihaja in jo želi zastopati.
  • Življenjepis z navedbo izobrazbe ter delovnih izkušenj.
  • Dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju v Sloveniji za zadnjih 5 let.
  • Izjavo, da je član/ica Zbornice – Zveze in koliko časa.

Vlogo s prilogami kandidati pošljejo v zaprti kuverti na sedež volilno kandidacijske komisije na Zbornici – Zvezi, Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana, do vključno 7. septembra 2018, v zaprti kuverti s pripisom »VOLITVE Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov  v pulmologiji – NE ODPIRAJ«.

Volilna komisija bo pregledala vse pravočasno prispele prijave in izdelala kandidacijsko listo. Volitve bodo izvedene na seminarju Sekcije medicinskih sester v pulmologiji 28. septembra 2018 na strokovnem izobraževanju.

Predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologijii

Maruša Ahačič