Razpis za voliteve v Sekcijo MS v managementu

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester v managementu

Razpis za volitve v sekcijo medicinskih sester v managementu

Na osnovi Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice – Zveze Strokovna sekcija medicinskih sester v managementu pri Zbornici – Zvezi razpisuje volitve za mandatno obdobje 4 let (2016-2020) za:

  1. Predsednico/ka strokovne sekcije
  2. Člane izvršnega odbora strokovne sekcije (8 članov)

Razpisni pogoji:

  1. Redna zaposlitev na ožjem strokovnem področju (management)  v Sloveniji najmanj 10 let za funkcijo predsednika in najmanj 5 let za funkcijo člana izvršnega odbora sekcije,
  2. Članstvo v Zbornici – Zvezi najmanj 10 let za funkcijo predsednika oz. najmanj 5 let za funkcijo člana izvršilnega odbora sekcije.

Kandidat naj vloži:

  1. Pisno kandidaturo iz katere je razvidno, za katero funkcijo kandidira, življenjepis z navedbo strokovne izobrazbe, delovnih izkušenj, dosedanjih aktivnosti na ožjem strokovnem področju ter podatke o članstvu v Zbornici - Zvezi.
  2. Dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju v Sloveniji 10 oz. 5 let.
  3. Za funkcijo predsednika strokovne sekcije vizijo in strategijo razvoja sekcije v managementu za mandatno obdobje.

Pri izbiri kandidatov za odbor strokovne sekcije se upošteva regijski in strokovni princip. Posamezni kandidat lahko istočasno vloži kandidaturo za predsednika in za člana izvršnega odbora strokovne sekcije. V omenjenem primeru se na volilni seji najprej izvedejo volitve predsednika ter nato volitve članov izvršnega odbora strokovne sekcije, pri katerih sodeluje tudi tisti kandidat za člana izvršnega odbora, ki ni bil izvoljen za predsednika.

Vloge s potrebnimi dokazili pošljete do vključno 30. 4. 2015 na naslov: Zbornica - Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana. S pripisom: »Volitve Sekcija medicinskih sester v managementu  - NE ODPIRAJ.«

Volitve bomo izvedli na prvem naslednjem strokovnem seminarju, ki bo maja 2016 v Ljubljani.

Dr. Saša Kadivec, predsednica strokovne sekcije v managementu