Razpis za predčasne volitve v sekcijo MS in ZT v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji

Datum: 5. 4. 2015

Spoštovani člani!

Strokovna Sekcija MS in ZT v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji, ki deluje v okviru Zbornice Zveze, je na svoji 17. redni seji IO in delovnih skupin 20. 3. 2015 sprejela sklep o izvedbi predčasnih volitev enega člana izvršilnega odbora za obdobje 2015 – 2019.

Razpis za predčasne volitve

člana izvršnega odbora (IO) Sekcije MS IN ZT v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji

za mandat štirih (4) let

  1. Voli se en (1) član(ica) Izvršnega odbora (IO) strokovne sekcije za področje transfuziologije.
  2. Rok za prijavo kandidatov je 1. 9. 2015.
  3. Volilna komisija bo po navedenem roku izdelala listo kandidatov za člana izvršilnega odbora, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje.
  4. Volitve in potrditev novega člana(ice) IO bodo izvedene na septembrski 2. redni seji strokovne sekcije.
  5. Točen datum izvedbe volitev bo objavljen na spletni strani Zbornice – Zveze.

Razpisni pogoji:

Za funkcijo člana izvršilnega odbora Sekcije MS in ZT v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji:

  • član Zbornice - Zveze najmanj 5 let;
  • redno zaposlen na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 5 let.

Kandidat/ka  naj vloži:

  • pisno kandidaturo s kratkim življenjepisom,
  • pisno izjavo, da je kandidat/ka član/ica Zbornice-Zveze najmanj 5 let,
  • dokazilo, da je redno zaposlen/a na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 5 let.

Kandidati pošljejo kandidature na sedež volilno – kandidacijske komisije do vključno 1. 9. 2015 v zaprti kuverti s pripisom: »Volitve Sekcija MS in ZT anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji- Ne odpiraj!« na naslov: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana. Pri izbiri članov/ic IO sekcije se upoštevata regijski in strokovni princip.

Komisija za volitve Sekcije MS in ZT anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji bo pregledala vse prispele kandidature in upoštevala samo tiste, ki bodo ustrezale razpisnim pogojem ter bodo prispele v razpisanem roku.

Lep pozdrav!

Dejan Doberšek
Predsednik strokovne sekcije