Razpis za podelitev zlatega znaka Zbornice - Zveze za leto 2016

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

V skladu s 4. členom Statuta Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
in
Pravilnikom o priznanjih Zbornice – Zveze

Upravni odbor Zbornice – Zveze s sklepom redne seje z dne 16. 12. 2015 objavlja

Razpis za podelitev zlatega znaka Zbornice - Zveze za leto 2016

Zbornica – Zveza bo v letu 2016 podelila do deset Zlatih znakov

Kandidatke/kandidate za Zlati znak v skladu s Pravilnikom o priznanjih Zbornice – Zveze lahko predlagajo posamezni člani z obvezno podporo regijskega strokovnega društva, strokovne sekcije oziroma drugega organa ali delovnega telesa Zbornice – Zveze ter regijska strokovna društva, strokovne sekcije in drugi organi ter delovna telesa Zbornice – Zveze.

Kriteriji za podelitev Zlatega znaka:

  • uspešno poklicno delo na področju zdravstvene/babiške nege,
  • kakovostno in učinkovito organizacijsko delo v dejavnosti  zdravstvene/babiške nege,
  • prispevek k uspešnemu uresničevanju programov zdravstvene/babiške nege in zdravstvenega varstva,
  • prispevek k humanizaciji odnosov v zdravstvu,
  • uspehi pri doseganju ciljev, uresničevanju ter uveljavljanju nalog Zbornice – Zveze,
  • prispevek k izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalstva,
  • raziskovalno delo,
  • pomembno publicistično delo,
  • najmanj 20 - letno obdobje dela na področju zdravstvene/babiške nege,
  • neprekinjeno članstvo v Zbornici - Zvezi zadnjih 10 let.

Podelitev Zlatih znakov bo na slavnostni akademiji ob 12. maju – Mednarodnem dnevu medicinskih sester in 5. maju Mednarodnem dnevu babic.

Predloge za dobitnike Zlatega znaka 2016 predlagatelj pripravi na obrazcu »Predlog za podelitev ZLATEGA ZNAKA« ki je dostopen na spletni strani Zbornice – Zveze  (www.zbornica-zveza.si, v rubriki pravni akti, kot priloga Pravilnika o priznanjih).

V obrazec, ki je dostopen v Word formatu, lahko predlagatelji vnašate obrazložitve in utemeljitve, ki niso več prostorsko omejene.

Predlog obrazca z lastnoročnim podpisom predlagatelja skupaj z življenjepisom s priporočeno pošto pošljete na: Zbornica – Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, s pripisom “Komisija za priznanja“.

Komisija za priznanja bo upoštevala le predloge, ki bodo ustrezali razpisnim pogojem in ki bodo na sedež Zbornice – Zveze prispeli vključno do 31. 3. 2016.

Predsednica Komisije za                                          Predsednica Zbornice – Zveze
priznanja pri Zbornici - Zvezi                                         
Milena Frankič                                                                    Darinka Klemenc