Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v psihiatriji

 

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji
V skladu s 4. členom Statuta Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in Pravilnikom o priznanjih Zbornice – Zveze Izvršilni odbor Strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji s sklepom št. 8/23052019 objavlja


Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v psihiatriji


Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji bo v letu 2019 podelila do štiri priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju. Priznanja zaposlenim v zdravstveni negi bomo podelili ob Svetovnem dnevu duševnega zdravja in slavnostni akademiji ob 50-obletnici Sekcije MS in ZT v psihiatriji, ki bo 18. oktobra 2019 v Mariboru.

Kriteriji za podelitev priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju so:
- pomembni dosežek na ožjem strokovnem področju,
- pomembni prispevek k prepoznavnosti ožjega strokovnega področja in strokovne sekcije,
- aktivno delovanje na ožjem strokovnem področju,
- aktivno delovanje v strokovni sekciji,
- izražanje pripadnosti strokovni sekciji,
- skrb za razvoj stroke in za izboljšanje obravnave pacientov na področju delovanja strokovne sekcije,
- raziskovalno delo na ožjem strokovnem področju,
- publicistično delo, pomembno za ožje strokovno področje,
- najmanj 10 - letno obdobje dela na ožjem strokovnem področju,
- neprekinjeno članstvo v Zbornici - Zvezi zadnjih 5 let.

Predlog za dobitnika/-co priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju mora vsebovati življenjepis kandidata/-ke in izpolnjen obrazec Zbornice – Zveze »Predlog za podelitev priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju« z utemeljitvijo po posameznih kriterijih ter z lastnoročnim podpisom predlagatelja.

Prosimo, da predloge za dobitnike/-ce priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v psihiatriji za leto 2019 pošljete v zaprti ovojnici s priporočeno pošto na naslov: Zbornica – Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ - Komisija za priznanja na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v psihiatriji«, do vključno 6. 9. 2019.

Darko Loncnar, dipl. zn., mag. zdr.-soc. manag.,
predsednik strokovne sekcije MS in ZT v psihiatriji