Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju anesteziologije, intenzivne terapije in transfuziologije za leto 2018

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov za anesteziologijo,
intenzivno terapijo in transfuziologijo

V skladu s 4. členom Statuta Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in Pravilnikom o priznanjih Zbornice – Zveze

Izvršilni odbor Strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji s sklepom št. 26/10-2018 z dne 2.2.2018 objavlja

Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju anesteziologije, intenzivne terapije in transfuziologije za leto 2018

Strokovna sekcija v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji bo v letu 2018 podelila do dve priznanji za dosežke na ožjem strokovnem področju

Kriteriji za podelitev priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju:

  • pomembni dosežek na ožjem strokovnem področju,
  • pomembni prispevek k prepoznavnosti ožjega strokovnega področja in strokovne sekcije,
  • aktivno delovanje na ožjem strokovnem področju,
  • aktivno delovanje v strokovni sekciji,
  • izražanje pripadnosti strokovni sekciji,
  • skrb za razvoj stroke in za izboljšanje obravnave pacientov na področju delovanja strokovne sekcije,
  • raziskovalno delo na ožjem strokovnem področju,
  • publicistično delo, pomembno za ožje strokovno področje, - najmanj 10 - letno obdobje dela na ožjem strokovnem področju,
  • neprekinjeno članstvo v Zbornici - Zvezi zadnjih 5 let.

Predlog za dobitnika priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju mora vsebovati življenjepis in na obrazcu Zbornice – Zveze posredovano utemeljitev predloga z lastnoročnim podpisom predlagatelja.

Prosimo, da predloge za dobitnike priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju za leto 2018 pošljete v zaprti kuverti s priporočeno pošto na naslov:
Zbornica – Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, s pripisom »Komisija za priznanja na ožjem strokovnem področju anesteziologije, intenzivne terapije in transfuziologije«, do vključno 4.5.2018.

Komisija za priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju anesteziologije, intenzivne terapije in transfuziologije bo upoštevala le predloge, ki bodo ustrezali razpisnim pogojem in ki bodo na sedež Zbornice – Zveze prispeli v razpisanem roku.

Dejan Doberšek
Predsednik strokovne sekcije MS in ZT
v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji