Razpis volitev za člane IO Sekcija MS in ZT v endokrinologiji

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji

Na podlagi 13. in 15. člena Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje (november 2017-2021):

  • za člane izvršnega odbora (4 mesta)

Vlogo s prilogami naj kandidati pošljejo na sedež volilno-kandidacijske komisije na Zbornici – Zvezi, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, do vključno 6. oktobra 2017, v zaprti ovojnici s pripisom »Volitve Sekcije v endokrinologiji – NE ODPIRAJ«. Volilna komisija bo pregledala vse pravočasne prispele prijave in izdala kandidacijsko listo. Volitve bodo izvedene na rednem jesenskem izobraževanju sekcije, 20.10.2017 v Bohinjski Bistrici.

Razpisni pogoji

Za člana/ico izvršnega odbora:

  • član/ica Zbornice – Zveze najmanj pet let,
  • redno zaposlen/a na področju endokinološke zdravstvene nege v Sloveniji najmanj pet let.

Pri izbiri članov izvršnega odbora sekcije se upošteva regijski in strokovni princip.

Kandidat/ka naj vloži:

  1. Pisno kandidaturo, iz katere je razvidno za katero funkcijo kandidira.
  2. Življenjepis z navedbo izobrazbe ter delovnih izkušenj.
  3. Dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju v Sloveniji vsaj 5 let.
  4. Izjavo, da je član/ica Zbornice – Zveze in koliko časa.
  5. Obrazložitev področja, kjer bi kot član/ica lahko največ prispeval/a (utemeljitev vizije doprinosa k delovanju strokovn sekcije).
  6. Kandidat/ka za člana/ico izvršilnega odbora sekcije naj navede iz katere regije v Sloveniji prihaja in jo želi zastopati.

Priporočila za izbor članov izvršnega odbora:

  • Vizija delovanja Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji.

Jana Klavs
predsednica strokovne sekcije