Razpis volitev Sekcije študentov zdravstvene nege in babištva

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

POSEBNO OBVESTILO

Podaljšanje razpisnega roka za volitve v Sekcijo študentov zdravstvene nege in babištva za mandatno obdobje 2 leti (2018 -2020):

Predsednica Zbornice – Zveze dne 28. 5. 2018 podaljšuje rok za oddajo kandidatur za volitve za predsednico/ka in člane strokovne sekcije študentov zdravstvene nege in babištva.Rok za posredovanje kandidatur se podaljšuje do vključno četrtka 31. 5. 2018 do 10. ure. Upoštevale se bodo zgolj vloge, ki bodo do navedenega datuma prispele na Zbornico – Zvezo.Vloge s potrebnimi dokazili pošljete na naslov: Zbornica - Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana s pripisom: »Volitve Sekcije študentov zdravstvene nege in babištva - NE ODPIRAJ ali skenirane na e-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si.

Na osnovi Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice – Zveze Iniciativni odbor Sekcije študentov zdravstvene nege in babištva pri Zbornici – Zvezi razpisuje volitve za mandatno obdobje 2 let (2018 -2020) za:

  1. Predsednico/ka strokovne sekcije študentov zdravstvene nege in babištva
  2. Člane/ice izvršnega odbora strokovne sekcije študentov zdravstvene nege in babištva (8 članov).

Razpisni pogoji:

  1. Kandidat/ka mora imeti status študenta zdravstvene nege ali babištva
  2. Kandidat/ka mora biti član Zbornice – Zveze

Kandidat/ka naj vloži:

  1. Pisno kandidaturo, iz katere je razvidno, za katero funkcijo kandidira, življenjepis z navedbo visokošolskega zavoda in študijskega programa, v katerega je vpisan
  2. Potrdilo o vpisu v visokošolski zavod
  3. Izjavo, da je član/ica Zbornice - Zveze
  4. Za funkcijo predsednika strokovne sekcije vizijo in strategijo razvoja sekcije za mandatno obdobje.

 

Prosimo, da kandidati v kandidaturi navedejo kontaktne podatke (telefon in naslov elektronske pošte) z namenom obveščanja in morebitnega dopolnjevanja vlog.

Pri izbiri kandidatov za izvršni odbor strokovne sekcije se upošteva regijsko in strokovno načelo. Posamezni kandidat lahko hkrati vloži kandidaturo za predsednika in za člana izvršnega odbora strokovne sekcije. V omenjenem primeru se na volilni seji najprej izvedejo volitve predsednika ter nato volitve članov izvršnega odbora strokovne sekcije, pri katerih sodeluje tudi tisti kandidat za člana izvršnega odbora, ki ni bil izvoljen za predsednika.

Vloge s potrebnimi dokazili pošljete do vključno srede, 23. 5. 2018 na naslov: Zbornica - Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana s pripisom: »Volitve Sekcije študentov zdravstvene nege in babištva - NE ODPIRAJ.«

Volilno - kandidacijska komisija bo pregledala vse pravočasno prispele prijave in izdelala kandidacijsko listo. Volitve bodo izvedene na prvem strokovnem srečanju, ki bo potekalo v četrtek, 31. 5. 2018, v Ljubljani ob 16. uri  na Zdravstveni fakulteti Ljubljana v predavalnici 18.

Žiga Metelko                                                        Monika Ažman
predsednik iniciativnega odbora                        predsednica Zbornice-Zveze