Razpis (podaljšan) za volitve predsednika/ce strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologijiZbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana, tel. +01/544 54 80; e-naslov tajnistvo@zbornica-zveza.si
www.zbornica-zveza.si
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji

 


Razpis (podaljšan) za volitve predsednika/ce strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji

 

Na podlagi 13. in 15. člena pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice Zveze in v skladu s Pravilnikom o volitvah in imenovanju Zbornice Zveze razpisuje strokovna Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji volitve za predsednika/co za naslednje dvoletno mandatno obdobje 2019 - 2021.

Razpisni pogoji:
-    član/ica Zbornice Zveze najmanj 10 let;
-    redno zaposlen/a na področju endoskopske dejavnosti v Sloveniji najmanj 10 let.

Kandidat/ka naj vloži:
-    pisno kandidaturo z življenjepisom, navedbo strokovne izobrazbe, delovnih izkušenj in dosedanjih aktivnosti;
-    dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na področju endoskopske dejavnosti;
-    izjavo, da je član/ica Zbornice Zveze;
-    osebno vizijo delovanja in cilje sekcije, ki jih želi doseči v naslednjem mandatnem obdobju.

Vloge pošljite v zaprti ovojnici na sedež volilne komisije na:
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza strokovnih  društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana,
s pripisom „VOLITVE Sekcije MS in ZT v endoskopiji in gastroenterologiji - NE ODPIRAJ“.

Rok za oddajo kandidature je 8.11. 2019. Volitve bodo 15.11. 2019 na strokovnem srečanju sekcije.

Predsednica sekcije MS in ZT v endoskopiji
Tatjana Gjergek