Obzornik zdravstvene nege

Obzornik zdravstvene nege

je strokovno-znanstvena revija Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Objavlja izvirne znanstvene, pregledne znanstvene in strokovne članke, recenzije, poročila in novosti iz prakse zdravstvene nege, babiške nege in interdisciplinarnih področij, prispevke, ki v svojih znanstvenih, teoretičnih in filozofskih izhodiščih obravnavajo področja zdravstvene nege, spodbujajo zdravje posameznika, družine ali skupnosti, spodbujajo razvoj prakse, izobraževanja in menedžmenta zdravstvene nege.

Revija omogoča predstavljanje novih področij v zdravstveni in babiški negi in njunih interdisciplinarnih področij, razprave in odmeve, ki z interdisciplinarnostjo pomembno prispevajo k profesionalnemu razvoju zdravstvene nege in babištva.

Leta 1967 je izšla prva številka Zdravstvenega obzornika (ISSN 0350-9516), strokovnega glasila medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, ki se je leta 1994 preimenoval v Obzornik zdravstvene nege. Kot predhodnica Zdravstvenega obzornika je od leta 1954 do 1961 izhajalo strokovno-informacijsko glasilo Medicinska sestra na terenu (ISSN 2232-5654) v izdaji Centralnega higienskega zavoda v Ljubljani.

Članki so recenzirani z zunanjo strokovno recenzijo. Recenzije so anonimne. Nekateri članki so objavljeni in/ali prevedeni v angleščino.

Izhaja štirikrat letno.

Obzornik zdravstvene nege indeksirajo: CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature), COBIB.SI (Vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov), Biomedicina Slovenica, dLib (Digitalna knjižnica Slovenije).

Ovoj in obliko smo pomladili in osvežili, standardizirali. Značilni modri smo dodali komplementarno oranžno, ki nosi pozitiven naboj, je najbližja barvi ognja, simbolu ustvarjalnosti, vitalnosti in energije.

Glavna in odgovorna urednica
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, viš. med. ses., univ. dipl. org.
obzornik@zbornica-zveza.si  
bskelasavic@fzab.si

Urednik, izvršni urednik
viš. pred. dr. Mirko Prosen, dipl. zn., univ. dipl. org.

Urednica, tehnična urednica
Martina Kocbek Gajšt , univ. dipl. bibl., mag. menedž. vseživlj. izobr.

Uredniški odbor
viš. pred. mag. Branko Bregar, dipl. zn.
Psihiatrična klinika Ljubljana, Slovenija

doc. dr. Simona Hvalič Touzery, univ. dipl. soc.
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Slovenija

dr. Sonja Kalauz, viš. med. ses., prof. defektol.
Zdravstveno veleučilište Zagreb, Hrvaška

viš. pred. Igor Karnjuš, dipl. zn., mag. zdr. neg.
Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Slovenija

asist. Petra Klanjšek, mag. zdr. nege, spec. manag.
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija

mag. Klavdija Kobal Straus, dipl. m. s., spec.
Dom upokojencev Idrija, Slovenija

Martina Kocbek Gajšt , univ. dipl. bibl., mag. menedž. vseživlj. izobr.
Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Slovenija

doc. dr. Andreja Kvas, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Slovenija

doc. dr. Mateja Lorber, viš. med. ses., univ. dipl. org.
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija

doc. dr. Miha Lučovnik, dr. med.
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ginekološka klinika, Slovenija

doc. dr. Polona Mivšek, dipl. bab.
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Slovenija

Fiona Murphy , PhD, MSN, BN, RGN, NDN, RCNT, PGCE(FE), Associate Professor
Swansea University, College of Human & Health Sciences, Velika Britanija

Alvisa Palese , DNurs, MSN, BCN, RN, Associate Professor Nursing Science
Udine University, School of Nursing, Italija

viš. pred. dr. Mirko Prosen, dipl. zn., univ. dipl. org.
Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Slovenija

izr. prof. dr. Polona Selič, univ. dipl. psih.
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Slovenija

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, viš. med. ses., univ. dipl. org.
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Slovenija

viš. pred. mag. Tamara Štemberger Kolnik, dipl. m. s., ET
Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Slovenija

Debbie Tolson , PhD, MSc, BSc (Hons), RGN, FRCN, Professor
University West of Scotland, School of Health, Nursing and Midwifery, Velika Britanija

Lektorica za slovenščino
mag. Ana Božič, univ. dipl. slov. in spl. jez.

Lektoriranje angleščine
Zvezda enajst , prevajalska agencija