Predstavitev Zbornice - Zveze

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje preko 15.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujemo se v organizacijo, ki šteje enajst regijskih strokovnih društev ter strokovno delujemo v 32 strokovnih sekcijah.

Z združevanjem v skupno organizacijo Zbornico - Zvezo, ki predstavlja enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, si prizadevamo zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki, ki delujemo v Zbornici - Zvezi, smo vključeni v Mednarodni svet medicinskih sester (ICN), Mednarodno konfederacijo babic (ICM) in v Evropsko federacijo združenj medicinskih sester (EFN) ter tako sodelujemo v globalnih prizadevanjih za najboljšo zdravstveno oskrbo prebivalcev sveta in vplivamo na zdravstvene politike.

Zbornica - Zveza je vpeta tudi v mednarodno dogajanje in ima poleg polnopravnega članstva v ICN, EFN, ICM, EMA ter v številnih drugih strokovnih združenjih po svetu (preko strokovnih sekcij in regijskih strokovnih društev) podpisane tudi mednarodne sporazume o sodelovanju z naslednjimi nacionalnimi združenji:

 • Hrvaško združenje medicinskih sester
  Hrvaška udruga medicinskih sestara  http://www.hums.hr/novi/
 • Zveza združenj zdravstvenih delavcev Republike Srbije
  Savez udruženja zdravstvenih radnika Republike Srbije  http://www.szr.org.rs/
 • Združenje medicinskih sester, tehnikov in babic v Republiki Makedoniji
  Здружение на Mедицински Sестри, Tехничари и Aкушерки на Македонија 
 • Zbornica medicinskih sester, babic in drugih zdravstvenih delavec Kosova
  Oda e infermierëve,mamive dhe profesionistëve tjerë shëndetësor të Kosovës

Ime:

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH
DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE (ZBORNICA - ZVEZA)

Sedež:

Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
ID št. za DDV: SI64578119
Matična številka: 5138493
TRR: 02031 00 16512314

Tel: 01 544 54 80

Uradne ure:

 • torek: od 09.00 do 11.00
 • sreda: od 09.00 do 11.00
 • četrtek: od 09.00 do 11.00 in od 14.00 - 17.00

Spletne strani: www.zbornica-zveza.si
Tajništvo:  tajnistvo@zbornica-zveza.si
E - mail: informacije@zbornica-zveza.si

Kratka zgodovina:

27. novembra 1927 je bila v Ljubljani ustanovljena prva stanovska organizacija medicinskih sester, ki se je imenovala "Organizacija absolventk šole za sestre".

V letu 1951 se je stanovsko združenje medicinskih sester preimenovalo v Društvo medicinskih sester, ki je v letu 1963 dobilo naziv Zveza društev medicinskih sester Slovenije ter se povezovalo v Zvezo društev medicinskih sester Jugoslavije. Člani in članice Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije so se na podlagi 87. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS št.9/92) odločili in 15. 12. 1992 ustanovili Zbornico zdravstvene nege Slovenije.

Nalogam, ki so do takrat že bile zapisane v Statutu Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, je z ustanovitvijo Zbornice zdravstvene nege Slovenije bilo dodano še nekaj nalog, ki so značilne za zbornično organiziranost določene poklicne skupine.

Zemljevid do lokacije