Ponovni razpis za volitve v Sekcijo medicinskih sester v Enterostomalni terapiji

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji

Ponovni razpis za volitve v Sekcijo medicinskih sester v Enterostomalni terapiji

Na osnovi Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice – Zveze Strokovna sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji razpisuje volitve za mandatno obdobje 4 let (2016 - 2020) za:

  1. Predsednico/ka strokovne sekcije
  2. Šest članov izvršnega odbora strokovne sekcije (na podlagi Sklepa 7/3 z dne 3. 6. 2011, ki ga je sprejel odbor strokovne sekcije je en član odbora s strokovnega področja urologije)


Obrazložitev: Ob prvem razpisu smo pridobili člane izvršnega odbora za Ljubljansko in Prekmursko regijo. V drugem razpisu pričakujemo prijave z vseh ostalih slovenskih regij.

Razpisni pogoji:

  1. Redna zaposlitev na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 10 let za funkcijo predsednika in najmanj 5 let za funkcijo člana izvršnega odbora sekcije,
  2. Članstvo v Zbornici – Zvezi najmanj 10 let za funkcijo predsednika oz. najmanj 5 let za funkcijo člana izvršilnega odbora sekcije.


Kandidat naj vloži:

  1. Pisno kandidaturo iz katere je razvidno, za katero funkcijo kandidira, življenjepis z navedbo strokovne izobrazbe, delovnih izkušenj, dosedanjih aktivnosti na ožjem strokovnem področju ter podatke o članstvu v Zbornici - Zvezi.
  2. Dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju v Sloveniji 10 oz. 5 let.
  3. Za funkcijo predsednika strokovne sekcije vizijo in strategijo razvoja stroke enterostomalne terapije za mandatno obdobje.


Pri izbiri kandidatov za odbor strokovne sekcije se upošteva regijski in strokovni princip.

Vloge s potrebnimi dokazili pošljete do vključno 15. 10. 2015 na naslov: Zbornica - Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana. S pripisom: »Volitve Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji  - NE ODPIRAJ.«

Volitve bomo izvedli na prvem naslednjem strokovnem seminarju.

Mag. Tamara Štemberger Kolnik, predsednica strokovne sekcije v enterostomalni terapiji