Ponovni razpis za volitve članov izvršilnega odbora Strokovne sekcije MS in ZT v otorinolaringologijiZbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana, tel. +01/544 54 80; e-naslov tajnistvo@zbornica-zveza.si
www.zbornica-zveza.si

 

Ponovni razpis za volitve članov izvršilnega odbora Strokovne sekcije MS in ZT v otorinolaringologiji


Spoštovani!
Strokovna Sekcija MS in ZT v otorinolaringologiji, ki deluje v okviru Zbornice – Zveze, je na svoji korespondenčni seji, dne 14. 5. 2019 sprejela sklep o razpisu za volitve članov/ic izvršilnega odbora strokovne sekcije za mandatno obdobje 2019 – 2023.
Na podlagi 13. in 15. člena Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije in v skladu s Pravilnikom o volitvah in imenovanjih Zbornice - Zveze, zaradi poteka mandata predsednika in članov IO, Strokovna sekcija MS in ZT v otorinolaringologiji, razpisuje volitve za štiriletno obdobje (2019 - 2023) za člane/ice izvršilnega odbora (7 mest).

Razpisni pogoji za člana/ico IO sekcije
-    član/ica Zbornice - Zveze najmanj 5 let,
-    redno zaposlen/a na področju otorinolaringološke dejavnosti v R Sloveniji najmanj 5 let,
-    pri izbiri članov izvršnega odbora sekcije se upošteva regijski in strokovni princip.

Kandidat/ka naj vloži
-    pisno kandidaturo,
-    življenjepis z navedbo izobrazbe ter delovnih izkušenj,
-    dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju v Sloveniji 5 let,
-    izjavo, da je član/ica Zbornice – Zveze in koliko časa,
-    kandidat/ka za člana/ico izvršnega odbora sekcije naj navede, iz katere regije v Sloveniji prihaja in jo želi zastopati, ter na katerem področju bi lahko največ prispeval/a v strokovni sekciji (izobraževanje, standardi, raziskovalno delo …).

Kandidati pošljejo kandidature na sedež volilno – kandidacijske komisije do vključno petka, 28. 6. 2019 v zaprti ovojnici s pripisom: »Volitve Sekcija MS in ZT v otorinolaringologiji«- Ne odpiraj!« na naslov: Zbornica - Zveza, Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana.
Volitve bodo izvedene 20. 9. 2019 na strokovnem srečanju. Komisija za volitve Sekcije MS in ZT v otorinolaringologiji bo pregledala vse prispele kandidature in upoštevala samo tiste, ki bodo ustrezale razpisnim pogojem ter bodo prispele v razpisanem roku.

Lep pozdrav,
Predsednik strokovne sekcije MS in ZT v otorinolaringologiji
Matjaž Mrhar, dipl. zn.