Podaljšan rok - Razpis za volitve članov/ic izvršilnega odbora strokovnega odbora strokovne Sekcije MS in ZT v kardiologiji in angiologiji

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji

Podaljšan rok - Razpis za volitve članov/ic izvršilnega odbora strokovnega odbora strokovne Sekcije MS in ZT v kardiologiji in angiologiji

Spoštovani!

Na podlagi zapisnika volilno kandidacijske komisije in pravnega mnenja strokovnih služb Zbornice-Zveze je Izvršni odbor Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji na 5. korespondenčni seji, dne 20. 3. 2017 sprejel naslednji sklep:

Rok za oddajo vlog za tri mestaIO Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji iz gorenjske in štajerske regije se podaljša do vključno 24. aprila 2017.

Člani IO Sekcije MS in ZT v kardiologiji in angiologiji so na 5. Korespondenčni seji potrdili sklep za podaljšanje roka za oddajo vlog do 24. 4. 2017.
Volitve članov v IO Sekcije MS in ZT v kardiologiji in angiologiji bodo potekale 26. maja 2017 v sklopu strokovnega srečanja v Šmarjeških Toplicah.

Tanja Žontar, predsednica sekcije