Obvestilo Zbornice – Zveze o prehodnem obdobju za pridobitev specialnih znanj v dejavnosti zdravstvene in babiške nege

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Obvestilo Zbornice – Zveze o prehodnem obdobju za pridobitev specialnih znanj v dejavnosti zdravstvene in babiške nege

Specialno znanje (klinični privilegij) je strokovna usposobljenost za delo na ožjem strokovnem področju v zdravstveni in babiški negi, ki ga izvajalec ni pridobil v izobraževanju za pridobitev poklicne kvalifikacije. Specialno znanje zahteva definiran sklop določenih specialnih teoretičnih ali praktičnih znanj, veščin in spretnosti, ki jih mora osvojiti posameznik za delo na določenem delovnem mestu in so napisana v aktu o sistemizaciji delovnih mest delodajalca ter določena v pogodbi o zaposlitvi.

Delodajalec sam določi in opredeli specialna znanja oziroma posebno strokovno usposobljenost za delo na ožjem strokovnem področju zdravstvene in babiške nege. Delodajalci prepoznajo potrebo po ustrezni sistemizaciji delovnega mesta v skladu s Kolektivno pogodbo za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/98, 73/98, 39/99 – ZMPUPR, 63/99, 73/00, 43/06 – ZKolP, 60/08, 107/11, 40/12, 46/13 in 46/17), pod pogojem, da specialno znanje pomeni dodatno strokovno usposobljenost za delo na ožjem strokovnem področju, ki ga izvajalec zdravstvene ali babiške nege dejansko opravlja.

Upoštevajoč, da se zdravstvena dejavnost odvija v času uvajanja novih tehnologij v zdravstveni obravnavi, kompleksnih ter zahtevnih zdravstvenih pristopov, ob spremenjenih zdravstvenih potrebah prebivalstva zaradi podaljševanja življenjske dobe, ki terjajo ustrezno strokovno usposobljenost izvajalcev zdravstvene in babiške nege, je Upravni odbor Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zbornica – Zveza) sprejel prenovljeni Pravilnik o nacionalnem registru specialnih znanj v dejavnosti zdravstvene in babiške nege (v nadaljnjem besedilu: pravilnik), ki začne veljati 1. 9. 2018 in opredeljuje prehodno obdobje, v skladu s katerim lahko organizatorji in udeleženci še pridobijo specialno znanja na podlagi udeležbe na posamičnih izobraževanjih oziroma usposabljanjih, ki so bila izvedena pred 25. 2. 2009.

V skladu s prehodnim določilom 23. člena pravilnika se izobraževanja in usposabljanja za pridobitev specialnih znanj za delo na področju zdravstvene oziroma babiške nege, ki so bila pridobljena pred sprejemom pravilnika z dne 25. 2. 2009, lahko vpišejo v Nacionalni register specialnih znanj v dejavnosti zdravstvene in babiške nege samo na podlagi vloge organizatorja ali udeleženca izobraževanja, ki je posredovana na Zbornico – Zvezo najkasneje do vključno 31. 12. 2018.

Pravilnik je objavljen na spletni strani Zbornice – Zveze v rubriki pravni akti.
Monika Ažman,
predsednica Zbornice – Zveze